ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سپیده حامدی ، بهروز عبدلی، علیرضا فارسی، (1397). تاثیر راهبردهای فراشناختی و مشاهده الگوی ماهر در یادگیری تکلیف چیپ فوتبال، فصلنامه روانشناسی شناختی، 6(1)، 24-34. magiran.com/p1897287
Sepideh Hamedi, Behroz Abdoli , Aliraza Farsi, (2018). The Effect of Metacognitive Strategies and Observation of skilled model on Soccer Chip Task Learning, Journal of Cognitive Psycholog, 6(1), 24-34. magiran.com/p1897287
سپیده حامدی ، بهروز عبدلی، علیرضا فارسی، تاثیر راهبردهای فراشناختی و مشاهده الگوی ماهر در یادگیری تکلیف چیپ فوتبال. فصلنامه روانشناسی شناختی، 1397؛ 6(1): 24-34. magiran.com/p1897287
Sepideh Hamedi, Behroz Abdoli , Aliraza Farsi, The Effect of Metacognitive Strategies and Observation of skilled model on Soccer Chip Task Learning, Journal of Cognitive Psycholog, 2018; 6(1): 24-34. magiran.com/p1897287
سپیده حامدی ، بهروز عبدلی، علیرضا فارسی، "تاثیر راهبردهای فراشناختی و مشاهده الگوی ماهر در یادگیری تکلیف چیپ فوتبال"، فصلنامه روانشناسی شناختی 6، شماره 1 (1397): 24-34. magiran.com/p1897287
Sepideh Hamedi, Behroz Abdoli , Aliraza Farsi, "The Effect of Metacognitive Strategies and Observation of skilled model on Soccer Chip Task Learning", Journal of Cognitive Psycholog 6, no.1 (2018): 24-34. magiran.com/p1897287
سپیده حامدی ، بهروز عبدلی، علیرضا فارسی، (1397). 'تاثیر راهبردهای فراشناختی و مشاهده الگوی ماهر در یادگیری تکلیف چیپ فوتبال'، فصلنامه روانشناسی شناختی، 6(1)، صص.24-34. magiran.com/p1897287
Sepideh Hamedi, Behroz Abdoli , Aliraza Farsi, (2018). 'The Effect of Metacognitive Strategies and Observation of skilled model on Soccer Chip Task Learning', Journal of Cognitive Psycholog, 6(1), pp.24-34. magiran.com/p1897287
سپیده حامدی ؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی. "تاثیر راهبردهای فراشناختی و مشاهده الگوی ماهر در یادگیری تکلیف چیپ فوتبال". فصلنامه روانشناسی شناختی، 6 ،1 ، 1397، 24-34. magiran.com/p1897287
Sepideh Hamedi; Behroz Abdoli ; Aliraza Farsi. "The Effect of Metacognitive Strategies and Observation of skilled model on Soccer Chip Task Learning", Journal of Cognitive Psycholog, 6, 1, 2018, 24-34. magiran.com/p1897287
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال