ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه رامش، زبیر صمیمی ، علی مشهدی، (1397). بهبود بازداری شناختی کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی در بستر آموزش حافظه کاری هیجانی، فصلنامه روانشناسی شناختی، 6(1)، 35-45. magiran.com/p1897291
Somayeh Ramesh:, (2018). The Improvement cognitive inhibition in children with attention deficit / hyperactivity disorder in the context of emotional working memory Training , Journal of Cognitive Psycholog, 6(1), 35-45. magiran.com/p1897291
سمیه رامش، زبیر صمیمی ، علی مشهدی، بهبود بازداری شناختی کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی در بستر آموزش حافظه کاری هیجانی. فصلنامه روانشناسی شناختی، 1397؛ 6(1): 35-45. magiran.com/p1897291
Somayeh Ramesh:, The Improvement cognitive inhibition in children with attention deficit / hyperactivity disorder in the context of emotional working memory Training , Journal of Cognitive Psycholog, 2018; 6(1): 35-45. magiran.com/p1897291
سمیه رامش، زبیر صمیمی ، علی مشهدی، "بهبود بازداری شناختی کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی در بستر آموزش حافظه کاری هیجانی"، فصلنامه روانشناسی شناختی 6، شماره 1 (1397): 35-45. magiran.com/p1897291
Somayeh Ramesh:, "The Improvement cognitive inhibition in children with attention deficit / hyperactivity disorder in the context of emotional working memory Training ", Journal of Cognitive Psycholog 6, no.1 (2018): 35-45. magiran.com/p1897291
سمیه رامش، زبیر صمیمی ، علی مشهدی، (1397). 'بهبود بازداری شناختی کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی در بستر آموزش حافظه کاری هیجانی'، فصلنامه روانشناسی شناختی، 6(1)، صص.35-45. magiran.com/p1897291
Somayeh Ramesh:, (2018). 'The Improvement cognitive inhibition in children with attention deficit / hyperactivity disorder in the context of emotional working memory Training ', Journal of Cognitive Psycholog, 6(1), pp.35-45. magiran.com/p1897291
سمیه رامش؛ زبیر صمیمی ؛ علی مشهدی. "بهبود بازداری شناختی کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی در بستر آموزش حافظه کاری هیجانی". فصلنامه روانشناسی شناختی، 6 ،1 ، 1397، 35-45. magiran.com/p1897291
Somayeh Ramesh:. "The Improvement cognitive inhibition in children with attention deficit / hyperactivity disorder in the context of emotional working memory Training ", Journal of Cognitive Psycholog, 6, 1, 2018, 35-45. magiran.com/p1897291
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال