ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راضیه خرم آبادی، زهره سپهری شاملو ، جواد صالحی فدردی، ایمان الله بیگدلی، (1397). مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی خودکنترلی، فصلنامه روانشناسی شناختی، 6(1)، 46-57. magiran.com/p1897294
Razieh Khorram Abadi Mrs, Zohre Sepehri Shamloo Dr, Javad Salehi Fadardi Dr, Imanollah Bigdeli Dr, (2018). Structural model of executive function and extramarital relationship with mediating role of self-control, Journal of Cognitive Psycholog, 6(1), 46-57. magiran.com/p1897294
راضیه خرم آبادی، زهره سپهری شاملو ، جواد صالحی فدردی، ایمان الله بیگدلی، مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی خودکنترلی. فصلنامه روانشناسی شناختی، 1397؛ 6(1): 46-57. magiran.com/p1897294
Razieh Khorram Abadi Mrs, Zohre Sepehri Shamloo Dr, Javad Salehi Fadardi Dr, Imanollah Bigdeli Dr, Structural model of executive function and extramarital relationship with mediating role of self-control, Journal of Cognitive Psycholog, 2018; 6(1): 46-57. magiran.com/p1897294
راضیه خرم آبادی، زهره سپهری شاملو ، جواد صالحی فدردی، ایمان الله بیگدلی، "مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی خودکنترلی"، فصلنامه روانشناسی شناختی 6، شماره 1 (1397): 46-57. magiran.com/p1897294
Razieh Khorram Abadi Mrs, Zohre Sepehri Shamloo Dr, Javad Salehi Fadardi Dr, Imanollah Bigdeli Dr, "Structural model of executive function and extramarital relationship with mediating role of self-control", Journal of Cognitive Psycholog 6, no.1 (2018): 46-57. magiran.com/p1897294
راضیه خرم آبادی، زهره سپهری شاملو ، جواد صالحی فدردی، ایمان الله بیگدلی، (1397). 'مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی خودکنترلی'، فصلنامه روانشناسی شناختی، 6(1)، صص.46-57. magiran.com/p1897294
Razieh Khorram Abadi Mrs, Zohre Sepehri Shamloo Dr, Javad Salehi Fadardi Dr, Imanollah Bigdeli Dr, (2018). 'Structural model of executive function and extramarital relationship with mediating role of self-control', Journal of Cognitive Psycholog, 6(1), pp.46-57. magiran.com/p1897294
راضیه خرم آبادی؛ زهره سپهری شاملو ؛ جواد صالحی فدردی؛ ایمان الله بیگدلی. "مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی خودکنترلی". فصلنامه روانشناسی شناختی، 6 ،1 ، 1397، 46-57. magiran.com/p1897294
Razieh Khorram Abadi Mrs; Zohre Sepehri Shamloo Dr; Javad Salehi Fadardi Dr; Imanollah Bigdeli Dr. "Structural model of executive function and extramarital relationship with mediating role of self-control", Journal of Cognitive Psycholog, 6, 1, 2018, 46-57. magiran.com/p1897294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال