ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژده کیانی ، زینب ترکان، (1397). هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل، نشریه مطالعات زن و خانواده، 6(1)، 27-48. magiran.com/p1897401
Mojdeh Kiani, Zaenab Torkan , (2018). Collective Identity and Sense of Social Security of Female Students State University of Babol, Woman and family studies, 6(1), 27-48. magiran.com/p1897401
مژده کیانی ، زینب ترکان، هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل. نشریه مطالعات زن و خانواده، 1397؛ 6(1): 27-48. magiran.com/p1897401
Mojdeh Kiani, Zaenab Torkan , Collective Identity and Sense of Social Security of Female Students State University of Babol, Woman and family studies, 2018; 6(1): 27-48. magiran.com/p1897401
مژده کیانی ، زینب ترکان، "هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل"، نشریه مطالعات زن و خانواده 6، شماره 1 (1397): 27-48. magiran.com/p1897401
Mojdeh Kiani, Zaenab Torkan , "Collective Identity and Sense of Social Security of Female Students State University of Babol", Woman and family studies 6, no.1 (2018): 27-48. magiran.com/p1897401
مژده کیانی ، زینب ترکان، (1397). 'هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل'، نشریه مطالعات زن و خانواده، 6(1)، صص.27-48. magiran.com/p1897401
Mojdeh Kiani, Zaenab Torkan , (2018). 'Collective Identity and Sense of Social Security of Female Students State University of Babol', Woman and family studies, 6(1), pp.27-48. magiran.com/p1897401
مژده کیانی ؛ زینب ترکان. "هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل". نشریه مطالعات زن و خانواده، 6 ،1 ، 1397، 27-48. magiran.com/p1897401
Mojdeh Kiani; Zaenab Torkan . "Collective Identity and Sense of Social Security of Female Students State University of Babol", Woman and family studies, 6, 1, 2018, 27-48. magiran.com/p1897401
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال