ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اشرف ترکیان ، ثریا کیانی نهاد، (1397). محیط تکتونیکی و پتروژنز دایک های موجود در توده گرانیتوئید جنوب قروه (کردستان)، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 12(24)، 1-13. magiran.com/p1897481
Ashraf Torkian, Soraya Kianinahad, (2018). Tectonic setting and Petrogenesis of the mafic and dioritic dykes, S-Qorveh (Kurdistan), Journal of New Findings in Applied Geology, 12(24), 1-13. magiran.com/p1897481
اشرف ترکیان ، ثریا کیانی نهاد، محیط تکتونیکی و پتروژنز دایک های موجود در توده گرانیتوئید جنوب قروه (کردستان). مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 1397؛ 12(24): 1-13. magiran.com/p1897481
Ashraf Torkian, Soraya Kianinahad, Tectonic setting and Petrogenesis of the mafic and dioritic dykes, S-Qorveh (Kurdistan), Journal of New Findings in Applied Geology, 2018; 12(24): 1-13. magiran.com/p1897481
اشرف ترکیان ، ثریا کیانی نهاد، "محیط تکتونیکی و پتروژنز دایک های موجود در توده گرانیتوئید جنوب قروه (کردستان)"، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 12، شماره 24 (1397): 1-13. magiran.com/p1897481
Ashraf Torkian, Soraya Kianinahad, "Tectonic setting and Petrogenesis of the mafic and dioritic dykes, S-Qorveh (Kurdistan)", Journal of New Findings in Applied Geology 12, no.24 (2018): 1-13. magiran.com/p1897481
اشرف ترکیان ، ثریا کیانی نهاد، (1397). 'محیط تکتونیکی و پتروژنز دایک های موجود در توده گرانیتوئید جنوب قروه (کردستان)'، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 12(24)، صص.1-13. magiran.com/p1897481
Ashraf Torkian, Soraya Kianinahad, (2018). 'Tectonic setting and Petrogenesis of the mafic and dioritic dykes, S-Qorveh (Kurdistan)', Journal of New Findings in Applied Geology, 12(24), pp.1-13. magiran.com/p1897481
اشرف ترکیان ؛ ثریا کیانی نهاد. "محیط تکتونیکی و پتروژنز دایک های موجود در توده گرانیتوئید جنوب قروه (کردستان)". مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 12 ،24 ، 1397، 1-13. magiran.com/p1897481
Ashraf Torkian; Soraya Kianinahad. "Tectonic setting and Petrogenesis of the mafic and dioritic dykes, S-Qorveh (Kurdistan)", Journal of New Findings in Applied Geology, 12, 24, 2018, 1-13. magiran.com/p1897481
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال