ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا الیاس پور ، صمد اکبرزاده، داریوش ایران پور، افشار بارگاهی، نیلوفر معتمد، نجمه حاجیان، خدیجه قاسمی، علی موحد ، (1397). بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین k2 و استئوکلسین با آترواسکلروز عروق کرونر، مجله طب جنوب، 21(5)، 353-361. magiran.com/p1897833
Zahra Elyaspour , Samad Akbarzadeh , Darush Iranpour , Afshar Bargahei , Nilofar Motemed , Najmeh Hajian , Khadejeh Ghasemi , Ali Movahed , (2018). Relationship of Serum Levels of Vitamin K2 and Osteocalcin with Atherosclerotic Coronary Arteries, Iranian South Medical Journal, 21(5), 353-361. magiran.com/p1897833
زهرا الیاس پور ، صمد اکبرزاده، داریوش ایران پور، افشار بارگاهی، نیلوفر معتمد، نجمه حاجیان، خدیجه قاسمی، علی موحد ، بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین k2 و استئوکلسین با آترواسکلروز عروق کرونر. مجله طب جنوب، 1397؛ 21(5): 353-361. magiran.com/p1897833
Zahra Elyaspour , Samad Akbarzadeh , Darush Iranpour , Afshar Bargahei , Nilofar Motemed , Najmeh Hajian , Khadejeh Ghasemi , Ali Movahed , Relationship of Serum Levels of Vitamin K2 and Osteocalcin with Atherosclerotic Coronary Arteries, Iranian South Medical Journal, 2018; 21(5): 353-361. magiran.com/p1897833
زهرا الیاس پور ، صمد اکبرزاده، داریوش ایران پور، افشار بارگاهی، نیلوفر معتمد، نجمه حاجیان، خدیجه قاسمی، علی موحد ، "بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین k2 و استئوکلسین با آترواسکلروز عروق کرونر"، مجله طب جنوب 21، شماره 5 (1397): 353-361. magiran.com/p1897833
Zahra Elyaspour , Samad Akbarzadeh , Darush Iranpour , Afshar Bargahei , Nilofar Motemed , Najmeh Hajian , Khadejeh Ghasemi , Ali Movahed , " Relationship of Serum Levels of Vitamin K2 and Osteocalcin with Atherosclerotic Coronary Arteries", Iranian South Medical Journal 21, no.5 (2018): 353-361. magiran.com/p1897833
زهرا الیاس پور ، صمد اکبرزاده، داریوش ایران پور، افشار بارگاهی، نیلوفر معتمد، نجمه حاجیان، خدیجه قاسمی، علی موحد ، (1397). 'بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین k2 و استئوکلسین با آترواسکلروز عروق کرونر'، مجله طب جنوب، 21(5)، صص.353-361. magiran.com/p1897833
Zahra Elyaspour , Samad Akbarzadeh , Darush Iranpour , Afshar Bargahei , Nilofar Motemed , Najmeh Hajian , Khadejeh Ghasemi , Ali Movahed , (2018). ' Relationship of Serum Levels of Vitamin K2 and Osteocalcin with Atherosclerotic Coronary Arteries', Iranian South Medical Journal, 21(5), pp.353-361. magiran.com/p1897833
زهرا الیاس پور ؛ صمد اکبرزاده؛ داریوش ایران پور؛ افشار بارگاهی؛ نیلوفر معتمد؛ نجمه حاجیان؛ خدیجه قاسمی؛ علی موحد . "بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین k2 و استئوکلسین با آترواسکلروز عروق کرونر". مجله طب جنوب، 21 ،5 ، 1397، 353-361. magiran.com/p1897833
Zahra Elyaspour ; Samad Akbarzadeh ; Darush Iranpour ; Afshar Bargahei ; Nilofar Motemed ; Najmeh Hajian ; Khadejeh Ghasemi ; Ali Movahed . " Relationship of Serum Levels of Vitamin K2 and Osteocalcin with Atherosclerotic Coronary Arteries", Iranian South Medical Journal, 21, 5, 2018, 353-361. magiran.com/p1897833
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال