ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی هاتفی ، محمدمهدی وهابی، (1397). استراتژی های راهبری پروژه های نفت و گاز، مبتنی بر حوزه های دانش مدیریت پروژه، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 24(69)، 35-55. magiran.com/p1898008
Mohammad Ali Hatefi , mohamadmahdi vahabi, (2018). Strategies of Oil and Gas Projects, on the basis of Project Management Knowledge, Journal of Strategic Management Research, 24(69), 35-55. magiran.com/p1898008
محمدعلی هاتفی ، محمدمهدی وهابی، استراتژی های راهبری پروژه های نفت و گاز، مبتنی بر حوزه های دانش مدیریت پروژه. فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 1397؛ 24(69): 35-55. magiran.com/p1898008
Mohammad Ali Hatefi , mohamadmahdi vahabi, Strategies of Oil and Gas Projects, on the basis of Project Management Knowledge, Journal of Strategic Management Research, 2018; 24(69): 35-55. magiran.com/p1898008
محمدعلی هاتفی ، محمدمهدی وهابی، "استراتژی های راهبری پروژه های نفت و گاز، مبتنی بر حوزه های دانش مدیریت پروژه"، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی 24، شماره 69 (1397): 35-55. magiran.com/p1898008
Mohammad Ali Hatefi , mohamadmahdi vahabi, "Strategies of Oil and Gas Projects, on the basis of Project Management Knowledge", Journal of Strategic Management Research 24, no.69 (2018): 35-55. magiran.com/p1898008
محمدعلی هاتفی ، محمدمهدی وهابی، (1397). 'استراتژی های راهبری پروژه های نفت و گاز، مبتنی بر حوزه های دانش مدیریت پروژه'، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 24(69)، صص.35-55. magiran.com/p1898008
Mohammad Ali Hatefi , mohamadmahdi vahabi, (2018). 'Strategies of Oil and Gas Projects, on the basis of Project Management Knowledge', Journal of Strategic Management Research, 24(69), pp.35-55. magiran.com/p1898008
محمدعلی هاتفی ؛ محمدمهدی وهابی. "استراتژی های راهبری پروژه های نفت و گاز، مبتنی بر حوزه های دانش مدیریت پروژه". فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 24 ،69 ، 1397، 35-55. magiran.com/p1898008
Mohammad Ali Hatefi ; mohamadmahdi vahabi. "Strategies of Oil and Gas Projects, on the basis of Project Management Knowledge", Journal of Strategic Management Research, 24, 69, 2018, 35-55. magiran.com/p1898008
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال