ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا سیفی ، امیر حسن زارعی، نیما اسکندنیا، محمد واشقانی فراهانی، (1397). ارائه مدل ارزیابی اعتباری استراتژی سازمان (ممیزی استراتزی) به منظور امتیازبندی آن، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 24(69)، 127-140. magiran.com/p1898012
akbar seyfi , amirhassan zarei, nima eskandarinia, mohammad vasheghani, (2018). Model for the credibility of the organization's strategy (audit strategy) to its rating, Journal of Strategic Management Research, 24(69), 127-140. magiran.com/p1898012
رضا سیفی ، امیر حسن زارعی، نیما اسکندنیا، محمد واشقانی فراهانی، ارائه مدل ارزیابی اعتباری استراتژی سازمان (ممیزی استراتزی) به منظور امتیازبندی آن. فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 1397؛ 24(69): 127-140. magiran.com/p1898012
akbar seyfi , amirhassan zarei, nima eskandarinia, mohammad vasheghani, Model for the credibility of the organization's strategy (audit strategy) to its rating, Journal of Strategic Management Research, 2018; 24(69): 127-140. magiran.com/p1898012
رضا سیفی ، امیر حسن زارعی، نیما اسکندنیا، محمد واشقانی فراهانی، "ارائه مدل ارزیابی اعتباری استراتژی سازمان (ممیزی استراتزی) به منظور امتیازبندی آن"، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی 24، شماره 69 (1397): 127-140. magiran.com/p1898012
akbar seyfi , amirhassan zarei, nima eskandarinia, mohammad vasheghani, "Model for the credibility of the organization's strategy (audit strategy) to its rating", Journal of Strategic Management Research 24, no.69 (2018): 127-140. magiran.com/p1898012
رضا سیفی ، امیر حسن زارعی، نیما اسکندنیا، محمد واشقانی فراهانی، (1397). 'ارائه مدل ارزیابی اعتباری استراتژی سازمان (ممیزی استراتزی) به منظور امتیازبندی آن'، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 24(69)، صص.127-140. magiran.com/p1898012
akbar seyfi , amirhassan zarei, nima eskandarinia, mohammad vasheghani, (2018). 'Model for the credibility of the organization's strategy (audit strategy) to its rating', Journal of Strategic Management Research, 24(69), pp.127-140. magiran.com/p1898012
رضا سیفی ؛ امیر حسن زارعی؛ نیما اسکندنیا؛ محمد واشقانی فراهانی. "ارائه مدل ارزیابی اعتباری استراتژی سازمان (ممیزی استراتزی) به منظور امتیازبندی آن". فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 24 ،69 ، 1397، 127-140. magiran.com/p1898012
akbar seyfi ; amirhassan zarei; nima eskandarinia; mohammad vasheghani. "Model for the credibility of the organization's strategy (audit strategy) to its rating", Journal of Strategic Management Research, 24, 69, 2018, 127-140. magiran.com/p1898012
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال