ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عیسی متقی زاده ، رئیفه ابوراس، فرامرز میرزایی، طاهره خان آبادی، (1397). الاخطاء الکتابیه الشائعه فی توظیف الحروف الجاره لدی طلاب الماجستیر فی فرع اللغه العربیه وآدابها، نشریه دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها، 2(4)، 31-56. magiran.com/p1898223
isa motaghizadeh, Raeife Aboras, Faramarz Mirzaei, Tahere khanabadi, (2018). Common Writing Errors Made by Iranian Students of “Arabic Language and Literature” in Writing Arabic Adpositions (Huruf ul jaar), Studies in Arabic Teaching and Learning, 2(4), 31-56. magiran.com/p1898223
عیسی متقی زاده ، رئیفه ابوراس، فرامرز میرزایی، طاهره خان آبادی، الاخطاء الکتابیه الشائعه فی توظیف الحروف الجاره لدی طلاب الماجستیر فی فرع اللغه العربیه وآدابها. نشریه دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها، 1397؛ 2(4): 31-56. magiran.com/p1898223
isa motaghizadeh, Raeife Aboras, Faramarz Mirzaei, Tahere khanabadi, Common Writing Errors Made by Iranian Students of “Arabic Language and Literature” in Writing Arabic Adpositions (Huruf ul jaar), Studies in Arabic Teaching and Learning, 2018; 2(4): 31-56. magiran.com/p1898223
عیسی متقی زاده ، رئیفه ابوراس، فرامرز میرزایی، طاهره خان آبادی، "الاخطاء الکتابیه الشائعه فی توظیف الحروف الجاره لدی طلاب الماجستیر فی فرع اللغه العربیه وآدابها"، نشریه دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها 2، شماره 4 (1397): 31-56. magiran.com/p1898223
isa motaghizadeh, Raeife Aboras, Faramarz Mirzaei, Tahere khanabadi, "Common Writing Errors Made by Iranian Students of “Arabic Language and Literature” in Writing Arabic Adpositions (Huruf ul jaar)", Studies in Arabic Teaching and Learning 2, no.4 (2018): 31-56. magiran.com/p1898223
عیسی متقی زاده ، رئیفه ابوراس، فرامرز میرزایی، طاهره خان آبادی، (1397). 'الاخطاء الکتابیه الشائعه فی توظیف الحروف الجاره لدی طلاب الماجستیر فی فرع اللغه العربیه وآدابها'، نشریه دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها، 2(4)، صص.31-56. magiran.com/p1898223
isa motaghizadeh, Raeife Aboras, Faramarz Mirzaei, Tahere khanabadi, (2018). 'Common Writing Errors Made by Iranian Students of “Arabic Language and Literature” in Writing Arabic Adpositions (Huruf ul jaar)', Studies in Arabic Teaching and Learning, 2(4), pp.31-56. magiran.com/p1898223
عیسی متقی زاده ؛ رئیفه ابوراس؛ فرامرز میرزایی؛ طاهره خان آبادی. "الاخطاء الکتابیه الشائعه فی توظیف الحروف الجاره لدی طلاب الماجستیر فی فرع اللغه العربیه وآدابها". نشریه دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها، 2 ،4 ، 1397، 31-56. magiran.com/p1898223
isa motaghizadeh; Raeife Aboras; Faramarz Mirzaei; Tahere khanabadi. "Common Writing Errors Made by Iranian Students of “Arabic Language and Literature” in Writing Arabic Adpositions (Huruf ul jaar)", Studies in Arabic Teaching and Learning, 2, 4, 2018, 31-56. magiran.com/p1898223
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال