ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ادریس حسن پور، علی جنتی، معصومه قلی زاده، الهه حق گشایی، (1397). استفاده از مدیریت مبتنی بر شواهد در مدیریت بیمارستان های دولتی ایران: یک پیماش ملی، مجله بیمارستان، 17(3)، 9-19. magiran.com/p1898336
Edris Hasanpoor Dr, Ali Janati Dr, Masumeh Gholizadeh Dr, Elaheh Haghgoshayie Dr, (2018). Use of Evidence-Based Management in Public Hospitals Management in Iran: A National Survey, Hospital, 17(3), 9-19. magiran.com/p1898336
ادریس حسن پور، علی جنتی، معصومه قلی زاده، الهه حق گشایی، استفاده از مدیریت مبتنی بر شواهد در مدیریت بیمارستان های دولتی ایران: یک پیماش ملی. مجله بیمارستان، 1397؛ 17(3): 9-19. magiran.com/p1898336
Edris Hasanpoor Dr, Ali Janati Dr, Masumeh Gholizadeh Dr, Elaheh Haghgoshayie Dr, Use of Evidence-Based Management in Public Hospitals Management in Iran: A National Survey, Hospital, 2018; 17(3): 9-19. magiran.com/p1898336
ادریس حسن پور، علی جنتی، معصومه قلی زاده، الهه حق گشایی، "استفاده از مدیریت مبتنی بر شواهد در مدیریت بیمارستان های دولتی ایران: یک پیماش ملی"، مجله بیمارستان 17، شماره 3 (1397): 9-19. magiran.com/p1898336
Edris Hasanpoor Dr, Ali Janati Dr, Masumeh Gholizadeh Dr, Elaheh Haghgoshayie Dr, " Use of Evidence-Based Management in Public Hospitals Management in Iran: A National Survey", Hospital 17, no.3 (2018): 9-19. magiran.com/p1898336
ادریس حسن پور، علی جنتی، معصومه قلی زاده، الهه حق گشایی، (1397). 'استفاده از مدیریت مبتنی بر شواهد در مدیریت بیمارستان های دولتی ایران: یک پیماش ملی'، مجله بیمارستان، 17(3)، صص.9-19. magiran.com/p1898336
Edris Hasanpoor Dr, Ali Janati Dr, Masumeh Gholizadeh Dr, Elaheh Haghgoshayie Dr, (2018). ' Use of Evidence-Based Management in Public Hospitals Management in Iran: A National Survey', Hospital, 17(3), pp.9-19. magiran.com/p1898336
ادریس حسن پور؛ علی جنتی؛ معصومه قلی زاده؛ الهه حق گشایی. "استفاده از مدیریت مبتنی بر شواهد در مدیریت بیمارستان های دولتی ایران: یک پیماش ملی". مجله بیمارستان، 17 ،3 ، 1397، 9-19. magiran.com/p1898336
Edris Hasanpoor Dr; Ali Janati Dr; Masumeh Gholizadeh Dr; Elaheh Haghgoshayie Dr. " Use of Evidence-Based Management in Public Hospitals Management in Iran: A National Survey", Hospital, 17, 3, 2018, 9-19. magiran.com/p1898336
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال