ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیژن عبدالهی، حسن رضا زین آبادی، دانیال حیدری، علیرضا تنهایی، (1397). شناسایی موانع یادگیری سازمانی در سازمان های امنیتی، یافته های یک مطالعه آمیخته، فصلنامه امنیت پژوهی، 17(61)، 137-170. magiran.com/p1898416
Alireza Tanhayi , Hasan Reza Zeynabadi, Bijan Abdollahi, Danial Heydari, (2018). The barriers to organizational learning in security organizations, Journal of Security Research, 17(61), 137-170. magiran.com/p1898416
بیژن عبدالهی، حسن رضا زین آبادی، دانیال حیدری، علیرضا تنهایی، شناسایی موانع یادگیری سازمانی در سازمان های امنیتی، یافته های یک مطالعه آمیخته. فصلنامه امنیت پژوهی، 1397؛ 17(61): 137-170. magiran.com/p1898416
Alireza Tanhayi , Hasan Reza Zeynabadi, Bijan Abdollahi, Danial Heydari, The barriers to organizational learning in security organizations, Journal of Security Research, 2018; 17(61): 137-170. magiran.com/p1898416
بیژن عبدالهی، حسن رضا زین آبادی، دانیال حیدری، علیرضا تنهایی، "شناسایی موانع یادگیری سازمانی در سازمان های امنیتی، یافته های یک مطالعه آمیخته"، فصلنامه امنیت پژوهی 17، شماره 61 (1397): 137-170. magiran.com/p1898416
Alireza Tanhayi , Hasan Reza Zeynabadi, Bijan Abdollahi, Danial Heydari, "The barriers to organizational learning in security organizations", Journal of Security Research 17, no.61 (2018): 137-170. magiran.com/p1898416
بیژن عبدالهی، حسن رضا زین آبادی، دانیال حیدری، علیرضا تنهایی، (1397). 'شناسایی موانع یادگیری سازمانی در سازمان های امنیتی، یافته های یک مطالعه آمیخته'، فصلنامه امنیت پژوهی، 17(61)، صص.137-170. magiran.com/p1898416
Alireza Tanhayi , Hasan Reza Zeynabadi, Bijan Abdollahi, Danial Heydari, (2018). 'The barriers to organizational learning in security organizations', Journal of Security Research, 17(61), pp.137-170. magiran.com/p1898416
بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ دانیال حیدری؛ علیرضا تنهایی. "شناسایی موانع یادگیری سازمانی در سازمان های امنیتی، یافته های یک مطالعه آمیخته". فصلنامه امنیت پژوهی، 17 ،61 ، 1397، 137-170. magiran.com/p1898416
Alireza Tanhayi ; Hasan Reza Zeynabadi; Bijan Abdollahi; Danial Heydari. "The barriers to organizational learning in security organizations", Journal of Security Research, 17, 61, 2018, 137-170. magiran.com/p1898416
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال