ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر عجم ، ام البنین همتی پور ، حسین رحیمی، (1397). رابطه ی ادراک دانشجویان از مولفه های برنامه ریزی درسی با اشتیاق تحصیلی آن ها، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 11(30)، 70-80. magiran.com/p1898691
Ali akbar Ajam, Ommolbanin Hemmati poor , Hossein Rahimi, (2018). The relationship between Students' Perceptions of Curriculum Components and Their Academic Enthusiasm, Journal of Medical Education Development, 11(30), 70-80. magiran.com/p1898691
علی اکبر عجم ، ام البنین همتی پور ، حسین رحیمی، رابطه ی ادراک دانشجویان از مولفه های برنامه ریزی درسی با اشتیاق تحصیلی آن ها. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 1397؛ 11(30): 70-80. magiran.com/p1898691
Ali akbar Ajam, Ommolbanin Hemmati poor , Hossein Rahimi, The relationship between Students' Perceptions of Curriculum Components and Their Academic Enthusiasm, Journal of Medical Education Development, 2018; 11(30): 70-80. magiran.com/p1898691
علی اکبر عجم ، ام البنین همتی پور ، حسین رحیمی، "رابطه ی ادراک دانشجویان از مولفه های برنامه ریزی درسی با اشتیاق تحصیلی آن ها"، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی 11، شماره 30 (1397): 70-80. magiran.com/p1898691
Ali akbar Ajam, Ommolbanin Hemmati poor , Hossein Rahimi, "The relationship between Students' Perceptions of Curriculum Components and Their Academic Enthusiasm", Journal of Medical Education Development 11, no.30 (2018): 70-80. magiran.com/p1898691
علی اکبر عجم ، ام البنین همتی پور ، حسین رحیمی، (1397). 'رابطه ی ادراک دانشجویان از مولفه های برنامه ریزی درسی با اشتیاق تحصیلی آن ها'، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 11(30)، صص.70-80. magiran.com/p1898691
Ali akbar Ajam, Ommolbanin Hemmati poor , Hossein Rahimi, (2018). 'The relationship between Students' Perceptions of Curriculum Components and Their Academic Enthusiasm', Journal of Medical Education Development, 11(30), pp.70-80. magiran.com/p1898691
علی اکبر عجم ؛ ام البنین همتی پور ؛ حسین رحیمی. "رابطه ی ادراک دانشجویان از مولفه های برنامه ریزی درسی با اشتیاق تحصیلی آن ها". مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 11 ،30 ، 1397، 70-80. magiran.com/p1898691
Ali akbar Ajam; Ommolbanin Hemmati poor ; Hossein Rahimi. "The relationship between Students' Perceptions of Curriculum Components and Their Academic Enthusiasm", Journal of Medical Education Development, 11, 30, 2018, 70-80. magiran.com/p1898691
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال