ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین قمری گیوی ، رقیه علی زاده، آرزو مجرد ، (1397). تاثیر روش های شناختی-رفتاری و وجودی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 18(1)، 282-291. magiran.com/p1899387
Hossein Ghamari Givi , Roghayyeh Alizadeh , Arezoo Mojarrad, (2018). The Effect of Cognitive-Behavioral and Existential Methods on Reducing Test Anxiety in Nursing Students, Iranian Journal of Medical Education, 18(1), 282-291. magiran.com/p1899387
حسین قمری گیوی ، رقیه علی زاده، آرزو مجرد ، تاثیر روش های شناختی-رفتاری و وجودی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1397؛ 18(1): 282-291. magiran.com/p1899387
Hossein Ghamari Givi , Roghayyeh Alizadeh , Arezoo Mojarrad, The Effect of Cognitive-Behavioral and Existential Methods on Reducing Test Anxiety in Nursing Students, Iranian Journal of Medical Education, 2018; 18(1): 282-291. magiran.com/p1899387
حسین قمری گیوی ، رقیه علی زاده، آرزو مجرد ، "تاثیر روش های شناختی-رفتاری و وجودی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 18، شماره 1 (1397): 282-291. magiran.com/p1899387
Hossein Ghamari Givi , Roghayyeh Alizadeh , Arezoo Mojarrad, " The Effect of Cognitive-Behavioral and Existential Methods on Reducing Test Anxiety in Nursing Students", Iranian Journal of Medical Education 18, no.1 (2018): 282-291. magiran.com/p1899387
حسین قمری گیوی ، رقیه علی زاده، آرزو مجرد ، (1397). 'تاثیر روش های شناختی-رفتاری و وجودی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 18(1)، صص.282-291. magiran.com/p1899387
Hossein Ghamari Givi , Roghayyeh Alizadeh , Arezoo Mojarrad, (2018). ' The Effect of Cognitive-Behavioral and Existential Methods on Reducing Test Anxiety in Nursing Students', Iranian Journal of Medical Education, 18(1), pp.282-291. magiran.com/p1899387
حسین قمری گیوی ؛ رقیه علی زاده؛ آرزو مجرد . "تاثیر روش های شناختی-رفتاری و وجودی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 18 ،1 ، 1397، 282-291. magiran.com/p1899387
Hossein Ghamari Givi ; Roghayyeh Alizadeh ; Arezoo Mojarrad. " The Effect of Cognitive-Behavioral and Existential Methods on Reducing Test Anxiety in Nursing Students", Iranian Journal of Medical Education, 18, 1, 2018, 282-291. magiran.com/p1899387
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال