ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین دوستی، ایمان اکبری داهویی، افشار علی حسینی، (1397). شبیه سازی الگوی انتشار آلاینده های حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از نرم افزار Phast و تعیین اثرات حاصل از فلرینگ در منطقه، فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست، 9(33)، 61-69. magiran.com/p1899401
, (2018). Adsorption of Copper Ions from Industrial Samples by Composite Hydrogels on Poly-Vinyl Alcohol and Polysaccharide, A Quarterly Publication The Application of Chemistry in Environment, 9(33), 61-69. magiran.com/p1899401
رامین دوستی، ایمان اکبری داهویی، افشار علی حسینی، شبیه سازی الگوی انتشار آلاینده های حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از نرم افزار Phast و تعیین اثرات حاصل از فلرینگ در منطقه. فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست، 1397؛ 9(33): 61-69. magiran.com/p1899401
, Adsorption of Copper Ions from Industrial Samples by Composite Hydrogels on Poly-Vinyl Alcohol and Polysaccharide, A Quarterly Publication The Application of Chemistry in Environment, 2018; 9(33): 61-69. magiran.com/p1899401
رامین دوستی، ایمان اکبری داهویی، افشار علی حسینی، "شبیه سازی الگوی انتشار آلاینده های حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از نرم افزار Phast و تعیین اثرات حاصل از فلرینگ در منطقه"، فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست 9، شماره 33 (1397): 61-69. magiran.com/p1899401
, "Adsorption of Copper Ions from Industrial Samples by Composite Hydrogels on Poly-Vinyl Alcohol and Polysaccharide", A Quarterly Publication The Application of Chemistry in Environment 9, no.33 (2018): 61-69. magiran.com/p1899401
رامین دوستی، ایمان اکبری داهویی، افشار علی حسینی، (1397). 'شبیه سازی الگوی انتشار آلاینده های حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از نرم افزار Phast و تعیین اثرات حاصل از فلرینگ در منطقه'، فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست، 9(33)، صص.61-69. magiran.com/p1899401
, (2018). 'Adsorption of Copper Ions from Industrial Samples by Composite Hydrogels on Poly-Vinyl Alcohol and Polysaccharide', A Quarterly Publication The Application of Chemistry in Environment, 9(33), pp.61-69. magiran.com/p1899401
رامین دوستی؛ ایمان اکبری داهویی؛ افشار علی حسینی. "شبیه سازی الگوی انتشار آلاینده های حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از نرم افزار Phast و تعیین اثرات حاصل از فلرینگ در منطقه". فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست، 9 ،33 ، 1397، 61-69. magiran.com/p1899401
. "Adsorption of Copper Ions from Industrial Samples by Composite Hydrogels on Poly-Vinyl Alcohol and Polysaccharide", A Quarterly Publication The Application of Chemistry in Environment, 9, 33, 2018, 61-69. magiran.com/p1899401
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال