ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر صدقی گوی آقاج، امیرحسین پیشگویی ، شهلا علیاری، آرمین زارعیان، (1397). تاثیر آموزش برنامه خود مراقبتی بر تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار، مجله طب نظامی، 20(4)، 421-430. magiran.com/p1899606
Naser Sedghi Goyaghaj , Amir Hosein Pishgooie, Shahla Aliyari , Armin Zareiyan, (2018). The Effect of a Self-Care Training Program on Adherence to a Therapeutic Regimen in Veterans with Spinal Cord Injury: Randomized Controlled Clinical Trial, Journal of Military Medicine, 20(4), 421-430. magiran.com/p1899606
ناصر صدقی گوی آقاج، امیرحسین پیشگویی ، شهلا علیاری، آرمین زارعیان، تاثیر آموزش برنامه خود مراقبتی بر تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار. مجله طب نظامی، 1397؛ 20(4): 421-430. magiran.com/p1899606
Naser Sedghi Goyaghaj , Amir Hosein Pishgooie, Shahla Aliyari , Armin Zareiyan, The Effect of a Self-Care Training Program on Adherence to a Therapeutic Regimen in Veterans with Spinal Cord Injury: Randomized Controlled Clinical Trial, Journal of Military Medicine, 2018; 20(4): 421-430. magiran.com/p1899606
ناصر صدقی گوی آقاج، امیرحسین پیشگویی ، شهلا علیاری، آرمین زارعیان، "تاثیر آموزش برنامه خود مراقبتی بر تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار"، مجله طب نظامی 20، شماره 4 (1397): 421-430. magiran.com/p1899606
Naser Sedghi Goyaghaj , Amir Hosein Pishgooie, Shahla Aliyari , Armin Zareiyan, "The Effect of a Self-Care Training Program on Adherence to a Therapeutic Regimen in Veterans with Spinal Cord Injury: Randomized Controlled Clinical Trial", Journal of Military Medicine 20, no.4 (2018): 421-430. magiran.com/p1899606
ناصر صدقی گوی آقاج، امیرحسین پیشگویی ، شهلا علیاری، آرمین زارعیان، (1397). 'تاثیر آموزش برنامه خود مراقبتی بر تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار'، مجله طب نظامی، 20(4)، صص.421-430. magiran.com/p1899606
Naser Sedghi Goyaghaj , Amir Hosein Pishgooie, Shahla Aliyari , Armin Zareiyan, (2018). 'The Effect of a Self-Care Training Program on Adherence to a Therapeutic Regimen in Veterans with Spinal Cord Injury: Randomized Controlled Clinical Trial', Journal of Military Medicine, 20(4), pp.421-430. magiran.com/p1899606
ناصر صدقی گوی آقاج؛ امیرحسین پیشگویی ؛ شهلا علیاری؛ آرمین زارعیان. "تاثیر آموزش برنامه خود مراقبتی بر تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار". مجله طب نظامی، 20 ،4 ، 1397، 421-430. magiran.com/p1899606
Naser Sedghi Goyaghaj ; Amir Hosein Pishgooie; Shahla Aliyari ; Armin Zareiyan. "The Effect of a Self-Care Training Program on Adherence to a Therapeutic Regimen in Veterans with Spinal Cord Injury: Randomized Controlled Clinical Trial", Journal of Military Medicine, 20, 4, 2018, 421-430. magiran.com/p1899606
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال