ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا زنگنه، رشید جامعی ، سیاوش حسینی سرقین، سروش کارگر خرمی، (1397). تاثیر پیش تیمار بذر با سدیم هیدروسولفید (NaHS) بر برخی شاخص های فیزیولوژیک و آناتومیک گیاه ذرت در تنش سرب، فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران، 10(2)، 19-34. magiran.com/p1899629
Roya Zanganeh, Rashid Jamei, Siavash Hosseini Sarghein, Soroush Kargar Khorrami, (2018). Effect of seed priming with sodium hydrosulfide (NaHS) on some physiological and anatomical parameters in maize plants under lead stress, Iranian Journal of Plant Biology, 10(2), 19-34. magiran.com/p1899629
رویا زنگنه، رشید جامعی ، سیاوش حسینی سرقین، سروش کارگر خرمی، تاثیر پیش تیمار بذر با سدیم هیدروسولفید (NaHS) بر برخی شاخص های فیزیولوژیک و آناتومیک گیاه ذرت در تنش سرب. فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران، 1397؛ 10(2): 19-34. magiran.com/p1899629
Roya Zanganeh, Rashid Jamei, Siavash Hosseini Sarghein, Soroush Kargar Khorrami, Effect of seed priming with sodium hydrosulfide (NaHS) on some physiological and anatomical parameters in maize plants under lead stress, Iranian Journal of Plant Biology, 2018; 10(2): 19-34. magiran.com/p1899629
رویا زنگنه، رشید جامعی ، سیاوش حسینی سرقین، سروش کارگر خرمی، "تاثیر پیش تیمار بذر با سدیم هیدروسولفید (NaHS) بر برخی شاخص های فیزیولوژیک و آناتومیک گیاه ذرت در تنش سرب"، فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران 10، شماره 2 (1397): 19-34. magiran.com/p1899629
Roya Zanganeh, Rashid Jamei, Siavash Hosseini Sarghein, Soroush Kargar Khorrami, "Effect of seed priming with sodium hydrosulfide (NaHS) on some physiological and anatomical parameters in maize plants under lead stress", Iranian Journal of Plant Biology 10, no.2 (2018): 19-34. magiran.com/p1899629
رویا زنگنه، رشید جامعی ، سیاوش حسینی سرقین، سروش کارگر خرمی، (1397). 'تاثیر پیش تیمار بذر با سدیم هیدروسولفید (NaHS) بر برخی شاخص های فیزیولوژیک و آناتومیک گیاه ذرت در تنش سرب'، فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران، 10(2)، صص.19-34. magiran.com/p1899629
Roya Zanganeh, Rashid Jamei, Siavash Hosseini Sarghein, Soroush Kargar Khorrami, (2018). 'Effect of seed priming with sodium hydrosulfide (NaHS) on some physiological and anatomical parameters in maize plants under lead stress', Iranian Journal of Plant Biology, 10(2), pp.19-34. magiran.com/p1899629
رویا زنگنه؛ رشید جامعی ؛ سیاوش حسینی سرقین؛ سروش کارگر خرمی. "تاثیر پیش تیمار بذر با سدیم هیدروسولفید (NaHS) بر برخی شاخص های فیزیولوژیک و آناتومیک گیاه ذرت در تنش سرب". فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران، 10 ،2 ، 1397، 19-34. magiran.com/p1899629
Roya Zanganeh; Rashid Jamei; Siavash Hosseini Sarghein; Soroush Kargar Khorrami. "Effect of seed priming with sodium hydrosulfide (NaHS) on some physiological and anatomical parameters in maize plants under lead stress", Iranian Journal of Plant Biology, 10, 2, 2018, 19-34. magiran.com/p1899629
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال