ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید احمد قاسمی ، سید جواد حسینی، (1397). ساختار جمعیتی ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل شمالی خلیج فارس، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(2)، 135-142. magiran.com/p1899828
Seyed Ahmad Ghasemi , Seyed Javad Hossini, (2018). Population genetic Structure of Otolithes ruber in Persain Gulf (Iranain coastal waters) , Journal of Animal Environment, 10(2), 135-142. magiran.com/p1899828
سید احمد قاسمی ، سید جواد حسینی، ساختار جمعیتی ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل شمالی خلیج فارس. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1397؛ 10(2): 135-142. magiran.com/p1899828
Seyed Ahmad Ghasemi , Seyed Javad Hossini, Population genetic Structure of Otolithes ruber in Persain Gulf (Iranain coastal waters) , Journal of Animal Environment, 2018; 10(2): 135-142. magiran.com/p1899828
سید احمد قاسمی ، سید جواد حسینی، "ساختار جمعیتی ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل شمالی خلیج فارس"، فصلنامه محیط زیست جانوری 10، شماره 2 (1397): 135-142. magiran.com/p1899828
Seyed Ahmad Ghasemi , Seyed Javad Hossini, "Population genetic Structure of Otolithes ruber in Persain Gulf (Iranain coastal waters) ", Journal of Animal Environment 10, no.2 (2018): 135-142. magiran.com/p1899828
سید احمد قاسمی ، سید جواد حسینی، (1397). 'ساختار جمعیتی ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل شمالی خلیج فارس'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(2)، صص.135-142. magiran.com/p1899828
Seyed Ahmad Ghasemi , Seyed Javad Hossini, (2018). 'Population genetic Structure of Otolithes ruber in Persain Gulf (Iranain coastal waters) ', Journal of Animal Environment, 10(2), pp.135-142. magiran.com/p1899828
سید احمد قاسمی ؛ سید جواد حسینی. "ساختار جمعیتی ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل شمالی خلیج فارس". فصلنامه محیط زیست جانوری، 10 ،2 ، 1397، 135-142. magiran.com/p1899828
Seyed Ahmad Ghasemi ; Seyed Javad Hossini. "Population genetic Structure of Otolithes ruber in Persain Gulf (Iranain coastal waters) ", Journal of Animal Environment, 10, 2, 2018, 135-142. magiran.com/p1899828
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال