ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد یاری، میر سامان پیشوایی ، آرمین جبارزاده، (1397). طراحی زنجیره تامین رقابتی با در نظر گرفتن اختلال در تامین (مطالعه موردی: زنجیره تامین سنگهای تزئینی)، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 16(48)، 31-53. magiran.com/p1900080
Milad Yari, Mir Saman Pishvaee , Armin Jabbarzadeh , (2018). Competitive Supply Chain Design Considering Supply Disruption: A Case of the Decorative Stones Supply Chain, Journal of Industrial Management Studies, 16(48), 31-53. magiran.com/p1900080
میلاد یاری، میر سامان پیشوایی ، آرمین جبارزاده، طراحی زنجیره تامین رقابتی با در نظر گرفتن اختلال در تامین (مطالعه موردی: زنجیره تامین سنگهای تزئینی). فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 1397؛ 16(48): 31-53. magiran.com/p1900080
Milad Yari, Mir Saman Pishvaee , Armin Jabbarzadeh , Competitive Supply Chain Design Considering Supply Disruption: A Case of the Decorative Stones Supply Chain, Journal of Industrial Management Studies, 2018; 16(48): 31-53. magiran.com/p1900080
میلاد یاری، میر سامان پیشوایی ، آرمین جبارزاده، "طراحی زنجیره تامین رقابتی با در نظر گرفتن اختلال در تامین (مطالعه موردی: زنجیره تامین سنگهای تزئینی)"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 16، شماره 48 (1397): 31-53. magiran.com/p1900080
Milad Yari, Mir Saman Pishvaee , Armin Jabbarzadeh , "Competitive Supply Chain Design Considering Supply Disruption: A Case of the Decorative Stones Supply Chain", Journal of Industrial Management Studies 16, no.48 (2018): 31-53. magiran.com/p1900080
میلاد یاری، میر سامان پیشوایی ، آرمین جبارزاده، (1397). 'طراحی زنجیره تامین رقابتی با در نظر گرفتن اختلال در تامین (مطالعه موردی: زنجیره تامین سنگهای تزئینی)'، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 16(48)، صص.31-53. magiran.com/p1900080
Milad Yari, Mir Saman Pishvaee , Armin Jabbarzadeh , (2018). 'Competitive Supply Chain Design Considering Supply Disruption: A Case of the Decorative Stones Supply Chain', Journal of Industrial Management Studies, 16(48), pp.31-53. magiran.com/p1900080
میلاد یاری؛ میر سامان پیشوایی ؛ آرمین جبارزاده. "طراحی زنجیره تامین رقابتی با در نظر گرفتن اختلال در تامین (مطالعه موردی: زنجیره تامین سنگهای تزئینی)". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 16 ،48 ، 1397، 31-53. magiran.com/p1900080
Milad Yari; Mir Saman Pishvaee ; Armin Jabbarzadeh . "Competitive Supply Chain Design Considering Supply Disruption: A Case of the Decorative Stones Supply Chain", Journal of Industrial Management Studies, 16, 48, 2018, 31-53. magiran.com/p1900080
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال