ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خسرو کمالی سروستانی، مرم جعفری سروجهانی، (1397). بررسی تطبیقی علل اقتصادی سقوط حکومت های صفویه و مغولان کبیر هند، فصلنامه تاریخ اسلام، 19(74)، 211-240. magiran.com/p1900156
Khosrow Kamali Sarvestani, Maryam Jafari Sarvejahani, (2018). A Comparable Study on the Economic Reasons of Safavid and Great Indian Mongolian governments Dawn Fall, Hostory of Islam, 19(74), 211-240. magiran.com/p1900156
خسرو کمالی سروستانی، مرم جعفری سروجهانی، بررسی تطبیقی علل اقتصادی سقوط حکومت های صفویه و مغولان کبیر هند. فصلنامه تاریخ اسلام، 1397؛ 19(74): 211-240. magiran.com/p1900156
Khosrow Kamali Sarvestani, Maryam Jafari Sarvejahani, A Comparable Study on the Economic Reasons of Safavid and Great Indian Mongolian governments Dawn Fall, Hostory of Islam, 2018; 19(74): 211-240. magiran.com/p1900156
خسرو کمالی سروستانی، مرم جعفری سروجهانی، "بررسی تطبیقی علل اقتصادی سقوط حکومت های صفویه و مغولان کبیر هند"، فصلنامه تاریخ اسلام 19، شماره 74 (1397): 211-240. magiran.com/p1900156
Khosrow Kamali Sarvestani, Maryam Jafari Sarvejahani, "A Comparable Study on the Economic Reasons of Safavid and Great Indian Mongolian governments Dawn Fall", Hostory of Islam 19, no.74 (2018): 211-240. magiran.com/p1900156
خسرو کمالی سروستانی، مرم جعفری سروجهانی، (1397). 'بررسی تطبیقی علل اقتصادی سقوط حکومت های صفویه و مغولان کبیر هند'، فصلنامه تاریخ اسلام، 19(74)، صص.211-240. magiran.com/p1900156
Khosrow Kamali Sarvestani, Maryam Jafari Sarvejahani, (2018). 'A Comparable Study on the Economic Reasons of Safavid and Great Indian Mongolian governments Dawn Fall', Hostory of Islam, 19(74), pp.211-240. magiran.com/p1900156
خسرو کمالی سروستانی؛ مرم جعفری سروجهانی. "بررسی تطبیقی علل اقتصادی سقوط حکومت های صفویه و مغولان کبیر هند". فصلنامه تاریخ اسلام، 19 ،74 ، 1397، 211-240. magiran.com/p1900156
Khosrow Kamali Sarvestani; Maryam Jafari Sarvejahani. "A Comparable Study on the Economic Reasons of Safavid and Great Indian Mongolian governments Dawn Fall", Hostory of Islam, 19, 74, 2018, 211-240. magiran.com/p1900156
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال