ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیوان باقری ، آرش پوررضا ، فرخ یدالهی، (1397). بررسی تاثیر تزریق وریدی آمیودارون بر فشار ورید مرکزی در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(495)، 1044-1050. magiran.com/p1900224
Keyvan Bagheri , Arash Pour, Reza , Farrokh Yadollahi, (2018). The Effect of Intravenous Injection of Amiodarone on Central Venous Pressure in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery, Journal Of Isfahan Medical School, 36(495), 1044-1050. magiran.com/p1900224
کیوان باقری ، آرش پوررضا ، فرخ یدالهی، بررسی تاثیر تزریق وریدی آمیودارون بر فشار ورید مرکزی در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1397؛ 36(495): 1044-1050. magiran.com/p1900224
Keyvan Bagheri , Arash Pour, Reza , Farrokh Yadollahi, The Effect of Intravenous Injection of Amiodarone on Central Venous Pressure in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery, Journal Of Isfahan Medical School, 2018; 36(495): 1044-1050. magiran.com/p1900224
کیوان باقری ، آرش پوررضا ، فرخ یدالهی، "بررسی تاثیر تزریق وریدی آمیودارون بر فشار ورید مرکزی در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 36، شماره 495 (1397): 1044-1050. magiran.com/p1900224
Keyvan Bagheri , Arash Pour, Reza , Farrokh Yadollahi, "The Effect of Intravenous Injection of Amiodarone on Central Venous Pressure in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery", Journal Of Isfahan Medical School 36, no.495 (2018): 1044-1050. magiran.com/p1900224
کیوان باقری ، آرش پوررضا ، فرخ یدالهی، (1397). 'بررسی تاثیر تزریق وریدی آمیودارون بر فشار ورید مرکزی در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(495)، صص.1044-1050. magiran.com/p1900224
Keyvan Bagheri , Arash Pour, Reza , Farrokh Yadollahi, (2018). 'The Effect of Intravenous Injection of Amiodarone on Central Venous Pressure in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery', Journal Of Isfahan Medical School, 36(495), pp.1044-1050. magiran.com/p1900224
کیوان باقری ؛ آرش پوررضا ؛ فرخ یدالهی. "بررسی تاثیر تزریق وریدی آمیودارون بر فشار ورید مرکزی در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36 ،495 ، 1397، 1044-1050. magiran.com/p1900224
Keyvan Bagheri ; Arash Pour; Reza ; Farrokh Yadollahi. "The Effect of Intravenous Injection of Amiodarone on Central Venous Pressure in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery", Journal Of Isfahan Medical School, 36, 495, 2018, 1044-1050. magiran.com/p1900224
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال