ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هوشنگ علیزاده ، علی اکبر شاه نجات بوشهری، فریبا رفیعی، (1397). همسانه سازی و بیان توالی کد کننده ABRaAدر باکتری اشرشیاکلی، فصلنامه ژنتیک نوین، 13(2)، 215-223. magiran.com/p1900596
a alizadeh , aa shahboshehri, f rafiee, (2018). Cloning and expression of the sequence coding ABRaA in Escherichia coli, Journal of Genetics, 13(2), 215-223. magiran.com/p1900596
هوشنگ علیزاده ، علی اکبر شاه نجات بوشهری، فریبا رفیعی، همسانه سازی و بیان توالی کد کننده ABRaAدر باکتری اشرشیاکلی. فصلنامه ژنتیک نوین، 1397؛ 13(2): 215-223. magiran.com/p1900596
a alizadeh , aa shahboshehri, f rafiee, Cloning and expression of the sequence coding ABRaA in Escherichia coli, Journal of Genetics, 2018; 13(2): 215-223. magiran.com/p1900596
هوشنگ علیزاده ، علی اکبر شاه نجات بوشهری، فریبا رفیعی، "همسانه سازی و بیان توالی کد کننده ABRaAدر باکتری اشرشیاکلی"، فصلنامه ژنتیک نوین 13، شماره 2 (1397): 215-223. magiran.com/p1900596
a alizadeh , aa shahboshehri, f rafiee, "Cloning and expression of the sequence coding ABRaA in Escherichia coli", Journal of Genetics 13, no.2 (2018): 215-223. magiran.com/p1900596
هوشنگ علیزاده ، علی اکبر شاه نجات بوشهری، فریبا رفیعی، (1397). 'همسانه سازی و بیان توالی کد کننده ABRaAدر باکتری اشرشیاکلی'، فصلنامه ژنتیک نوین، 13(2)، صص.215-223. magiran.com/p1900596
a alizadeh , aa shahboshehri, f rafiee, (2018). 'Cloning and expression of the sequence coding ABRaA in Escherichia coli', Journal of Genetics, 13(2), pp.215-223. magiran.com/p1900596
هوشنگ علیزاده ؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ فریبا رفیعی. "همسانه سازی و بیان توالی کد کننده ABRaAدر باکتری اشرشیاکلی". فصلنامه ژنتیک نوین، 13 ،2 ، 1397، 215-223. magiran.com/p1900596
a alizadeh ; aa shahboshehri; f rafiee. "Cloning and expression of the sequence coding ABRaA in Escherichia coli", Journal of Genetics, 13, 2, 2018, 215-223. magiran.com/p1900596
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال