ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید حیدری سورشجانی ، علی احمدی، پرستو یارمحمدی، زهرا ترابی فارسانی، کمال صولتی، (1397). بررسی ارتباط پیروی از رفتارهای بهداشتی و برخی سازه های تئوری شناختی اجتماعی در زنان مبتلا به دیابت، فصلنامه پرستاری دیابت، 6(3)، 517-529. magiran.com/p1900778
Ali Ahmadi , Kamal Solati , Parastoo Yarmohammadi, Zahra Torabi, Farsani , Saeid Heidari, Soureshjani, (2018). Relationship between Adherence to Health Behaviors and Several Social Cognitive Theory Structures in Diabetic Women, Journal of Diabetes Nursing, 6(3), 517-529. magiran.com/p1900778
سعید حیدری سورشجانی ، علی احمدی، پرستو یارمحمدی، زهرا ترابی فارسانی، کمال صولتی، بررسی ارتباط پیروی از رفتارهای بهداشتی و برخی سازه های تئوری شناختی اجتماعی در زنان مبتلا به دیابت. فصلنامه پرستاری دیابت، 1397؛ 6(3): 517-529. magiran.com/p1900778
Ali Ahmadi , Kamal Solati , Parastoo Yarmohammadi, Zahra Torabi, Farsani , Saeid Heidari, Soureshjani, Relationship between Adherence to Health Behaviors and Several Social Cognitive Theory Structures in Diabetic Women, Journal of Diabetes Nursing, 2018; 6(3): 517-529. magiran.com/p1900778
سعید حیدری سورشجانی ، علی احمدی، پرستو یارمحمدی، زهرا ترابی فارسانی، کمال صولتی، "بررسی ارتباط پیروی از رفتارهای بهداشتی و برخی سازه های تئوری شناختی اجتماعی در زنان مبتلا به دیابت"، فصلنامه پرستاری دیابت 6، شماره 3 (1397): 517-529. magiran.com/p1900778
Ali Ahmadi , Kamal Solati , Parastoo Yarmohammadi, Zahra Torabi, Farsani , Saeid Heidari, Soureshjani, "Relationship between Adherence to Health Behaviors and Several Social Cognitive Theory Structures in Diabetic Women", Journal of Diabetes Nursing 6, no.3 (2018): 517-529. magiran.com/p1900778
سعید حیدری سورشجانی ، علی احمدی، پرستو یارمحمدی، زهرا ترابی فارسانی، کمال صولتی، (1397). 'بررسی ارتباط پیروی از رفتارهای بهداشتی و برخی سازه های تئوری شناختی اجتماعی در زنان مبتلا به دیابت'، فصلنامه پرستاری دیابت، 6(3)، صص.517-529. magiran.com/p1900778
Ali Ahmadi , Kamal Solati , Parastoo Yarmohammadi, Zahra Torabi, Farsani , Saeid Heidari, Soureshjani, (2018). 'Relationship between Adherence to Health Behaviors and Several Social Cognitive Theory Structures in Diabetic Women', Journal of Diabetes Nursing, 6(3), pp.517-529. magiran.com/p1900778
سعید حیدری سورشجانی ؛ علی احمدی؛ پرستو یارمحمدی؛ زهرا ترابی فارسانی؛ کمال صولتی. "بررسی ارتباط پیروی از رفتارهای بهداشتی و برخی سازه های تئوری شناختی اجتماعی در زنان مبتلا به دیابت". فصلنامه پرستاری دیابت، 6 ،3 ، 1397، 517-529. magiran.com/p1900778
Ali Ahmadi ; Kamal Solati ; Parastoo Yarmohammadi; Zahra Torabi; Farsani ; Saeid Heidari; Soureshjani. "Relationship between Adherence to Health Behaviors and Several Social Cognitive Theory Structures in Diabetic Women", Journal of Diabetes Nursing, 6, 3, 2018, 517-529. magiran.com/p1900778
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال