ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قربانعلی اسدی ، سرور خرم دل، رضا قربانی، بهاره بیچرانلو، (1397). ارزیابی مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر خصوصیات زراعی و عملکرد گل و کلاله زعفران، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 6(4)، 393-414. magiran.com/p1900816
Ghorban Ali Asadi, soror Khorramdel, Reza Ghorbani, Bahareh Bicharanlou, (2019). Evaluation of integrated management of soil fertilizers and summer irrigation on agronomic criteria and flower and stigma yield of saffron, Saffron Agronomy and Technology, 6(4), 393-414. magiran.com/p1900816
قربانعلی اسدی ، سرور خرم دل، رضا قربانی، بهاره بیچرانلو، ارزیابی مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر خصوصیات زراعی و عملکرد گل و کلاله زعفران. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1397؛ 6(4): 393-414. magiran.com/p1900816
Ghorban Ali Asadi, soror Khorramdel, Reza Ghorbani, Bahareh Bicharanlou, Evaluation of integrated management of soil fertilizers and summer irrigation on agronomic criteria and flower and stigma yield of saffron, Saffron Agronomy and Technology, 2019; 6(4): 393-414. magiran.com/p1900816
قربانعلی اسدی ، سرور خرم دل، رضا قربانی، بهاره بیچرانلو، "ارزیابی مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر خصوصیات زراعی و عملکرد گل و کلاله زعفران"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 6، شماره 4 (1397): 393-414. magiran.com/p1900816
Ghorban Ali Asadi, soror Khorramdel, Reza Ghorbani, Bahareh Bicharanlou, "Evaluation of integrated management of soil fertilizers and summer irrigation on agronomic criteria and flower and stigma yield of saffron", Saffron Agronomy and Technology 6, no.4 (2019): 393-414. magiran.com/p1900816
قربانعلی اسدی ، سرور خرم دل، رضا قربانی، بهاره بیچرانلو، (1397). 'ارزیابی مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر خصوصیات زراعی و عملکرد گل و کلاله زعفران'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 6(4)، صص.393-414. magiran.com/p1900816
Ghorban Ali Asadi, soror Khorramdel, Reza Ghorbani, Bahareh Bicharanlou, (2019). 'Evaluation of integrated management of soil fertilizers and summer irrigation on agronomic criteria and flower and stigma yield of saffron', Saffron Agronomy and Technology, 6(4), pp.393-414. magiran.com/p1900816
قربانعلی اسدی ؛ سرور خرم دل؛ رضا قربانی؛ بهاره بیچرانلو. "ارزیابی مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر خصوصیات زراعی و عملکرد گل و کلاله زعفران". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 6 ،4 ، 1397، 393-414. magiran.com/p1900816
Ghorban Ali Asadi; soror Khorramdel; Reza Ghorbani; Bahareh Bicharanlou. "Evaluation of integrated management of soil fertilizers and summer irrigation on agronomic criteria and flower and stigma yield of saffron", Saffron Agronomy and Technology, 6, 4, 2019, 393-414. magiran.com/p1900816
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال