ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین اسمی، پرویز رضوانی مقدم ، علیرضا کوچکی، احمد احمدیان، (1397). اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 6(4)، 445-460. magiran.com/p1900821
ramin Esmi, Parviz Rezvani Moghaddam, Alireza Koocheki, ahmad ahmadian, (2019). Effects of Mother Corm Weight and Cow Manure on Saffron Flower and Corm Yield, Saffron Agronomy and Technology, 6(4), 445-460. magiran.com/p1900821
رامین اسمی، پرویز رضوانی مقدم ، علیرضا کوچکی، احمد احمدیان، اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1397؛ 6(4): 445-460. magiran.com/p1900821
ramin Esmi, Parviz Rezvani Moghaddam, Alireza Koocheki, ahmad ahmadian, Effects of Mother Corm Weight and Cow Manure on Saffron Flower and Corm Yield, Saffron Agronomy and Technology, 2019; 6(4): 445-460. magiran.com/p1900821
رامین اسمی، پرویز رضوانی مقدم ، علیرضا کوچکی، احمد احمدیان، "اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 6، شماره 4 (1397): 445-460. magiran.com/p1900821
ramin Esmi, Parviz Rezvani Moghaddam, Alireza Koocheki, ahmad ahmadian, "Effects of Mother Corm Weight and Cow Manure on Saffron Flower and Corm Yield", Saffron Agronomy and Technology 6, no.4 (2019): 445-460. magiran.com/p1900821
رامین اسمی، پرویز رضوانی مقدم ، علیرضا کوچکی، احمد احمدیان، (1397). 'اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 6(4)، صص.445-460. magiran.com/p1900821
ramin Esmi, Parviz Rezvani Moghaddam, Alireza Koocheki, ahmad ahmadian, (2019). 'Effects of Mother Corm Weight and Cow Manure on Saffron Flower and Corm Yield', Saffron Agronomy and Technology, 6(4), pp.445-460. magiran.com/p1900821
رامین اسمی؛ پرویز رضوانی مقدم ؛ علیرضا کوچکی؛ احمد احمدیان. "اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 6 ،4 ، 1397، 445-460. magiran.com/p1900821
ramin Esmi; Parviz Rezvani Moghaddam; Alireza Koocheki; ahmad ahmadian. "Effects of Mother Corm Weight and Cow Manure on Saffron Flower and Corm Yield", Saffron Agronomy and Technology, 6, 4, 2019, 445-460. magiran.com/p1900821
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال