ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم جعفری، مهدی کلانتر ، (1397). ارزیابی ریزساختار، ترکیب فازی و خواص پوشش زیرکونیا اعمال شده بر روی سطح فولاد کربنی API5L به عنوان تابعی از شرایط مختلف پخت، نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 29(2)، 79-90. magiran.com/p1900838
Maryam Jafari, Mahdi Kalantar , (2018). Evaluation of Microstructure, Phase Composition and Properties of Four Layer Zirconia Coating on API5L Steel as a Function of Different Sintering Condition, Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 29(2), 79-90. magiran.com/p1900838
مریم جعفری، مهدی کلانتر ، ارزیابی ریزساختار، ترکیب فازی و خواص پوشش زیرکونیا اعمال شده بر روی سطح فولاد کربنی API5L به عنوان تابعی از شرایط مختلف پخت. نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 1397؛ 29(2): 79-90. magiran.com/p1900838
Maryam Jafari, Mahdi Kalantar , Evaluation of Microstructure, Phase Composition and Properties of Four Layer Zirconia Coating on API5L Steel as a Function of Different Sintering Condition, Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 2018; 29(2): 79-90. magiran.com/p1900838
مریم جعفری، مهدی کلانتر ، "ارزیابی ریزساختار، ترکیب فازی و خواص پوشش زیرکونیا اعمال شده بر روی سطح فولاد کربنی API5L به عنوان تابعی از شرایط مختلف پخت"، نشریه مهندسی متالورژی و مواد 29، شماره 2 (1397): 79-90. magiran.com/p1900838
Maryam Jafari, Mahdi Kalantar , "Evaluation of Microstructure, Phase Composition and Properties of Four Layer Zirconia Coating on API5L Steel as a Function of Different Sintering Condition", Journal of Metallurgical And Materials Engineering 29, no.2 (2018): 79-90. magiran.com/p1900838
مریم جعفری، مهدی کلانتر ، (1397). 'ارزیابی ریزساختار، ترکیب فازی و خواص پوشش زیرکونیا اعمال شده بر روی سطح فولاد کربنی API5L به عنوان تابعی از شرایط مختلف پخت'، نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 29(2)، صص.79-90. magiran.com/p1900838
Maryam Jafari, Mahdi Kalantar , (2018). 'Evaluation of Microstructure, Phase Composition and Properties of Four Layer Zirconia Coating on API5L Steel as a Function of Different Sintering Condition', Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 29(2), pp.79-90. magiran.com/p1900838
مریم جعفری؛ مهدی کلانتر . "ارزیابی ریزساختار، ترکیب فازی و خواص پوشش زیرکونیا اعمال شده بر روی سطح فولاد کربنی API5L به عنوان تابعی از شرایط مختلف پخت". نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 29 ،2 ، 1397، 79-90. magiran.com/p1900838
Maryam Jafari; Mahdi Kalantar . "Evaluation of Microstructure, Phase Composition and Properties of Four Layer Zirconia Coating on API5L Steel as a Function of Different Sintering Condition", Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 29, 2, 2018, 79-90. magiran.com/p1900838
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال