ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهراب صالحی طرخورانی، محمدحسین نیک سخن ، مجتبی اردستانی، (1397). تخمین اثرات استفاده از پوشش پلی اتیلنی متخلخل سیاه در مخازن سدها بر میزان تبخیر، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 49(5)، 1017-1029. magiran.com/p1901003
Sohrab Salehi, mohammad Hossein Niksokhan , Mojtaba Ardestani , (2018). Estimating the effects of black porous polyethylene shade covers on evaporation rate in dam reservoirs, Iranian Journal of Soil and Water Research, 49(5), 1017-1029. magiran.com/p1901003
سهراب صالحی طرخورانی، محمدحسین نیک سخن ، مجتبی اردستانی، تخمین اثرات استفاده از پوشش پلی اتیلنی متخلخل سیاه در مخازن سدها بر میزان تبخیر. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1397؛ 49(5): 1017-1029. magiran.com/p1901003
Sohrab Salehi, mohammad Hossein Niksokhan , Mojtaba Ardestani , Estimating the effects of black porous polyethylene shade covers on evaporation rate in dam reservoirs, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2018; 49(5): 1017-1029. magiran.com/p1901003
سهراب صالحی طرخورانی، محمدحسین نیک سخن ، مجتبی اردستانی، "تخمین اثرات استفاده از پوشش پلی اتیلنی متخلخل سیاه در مخازن سدها بر میزان تبخیر"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 49، شماره 5 (1397): 1017-1029. magiran.com/p1901003
Sohrab Salehi, mohammad Hossein Niksokhan , Mojtaba Ardestani , "Estimating the effects of black porous polyethylene shade covers on evaporation rate in dam reservoirs", Iranian Journal of Soil and Water Research 49, no.5 (2018): 1017-1029. magiran.com/p1901003
سهراب صالحی طرخورانی، محمدحسین نیک سخن ، مجتبی اردستانی، (1397). 'تخمین اثرات استفاده از پوشش پلی اتیلنی متخلخل سیاه در مخازن سدها بر میزان تبخیر'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 49(5)، صص.1017-1029. magiran.com/p1901003
Sohrab Salehi, mohammad Hossein Niksokhan , Mojtaba Ardestani , (2018). 'Estimating the effects of black porous polyethylene shade covers on evaporation rate in dam reservoirs', Iranian Journal of Soil and Water Research, 49(5), pp.1017-1029. magiran.com/p1901003
سهراب صالحی طرخورانی؛ محمدحسین نیک سخن ؛ مجتبی اردستانی. "تخمین اثرات استفاده از پوشش پلی اتیلنی متخلخل سیاه در مخازن سدها بر میزان تبخیر". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 49 ،5 ، 1397، 1017-1029. magiran.com/p1901003
Sohrab Salehi; mohammad Hossein Niksokhan ; Mojtaba Ardestani . "Estimating the effects of black porous polyethylene shade covers on evaporation rate in dam reservoirs", Iranian Journal of Soil and Water Research, 49, 5, 2018, 1017-1029. magiran.com/p1901003
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال