ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا جوهری فرد، سجاد سبک خیز ، (1396). تاثیر آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودانتقادی و ترس از شکست در افراد دچار بیماری قلبی، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 6(1)، 14-21. magiran.com/p1901611
Reza Joharifard , Sajad Sabokkhiz , (2017). The effect of mindfulness-based cognitive therapy education on self-criticism and fear of failure in people with heart disease, Cardiovascular Nursing Journal, 6(1), 14-21. magiran.com/p1901611
رضا جوهری فرد، سجاد سبک خیز ، تاثیر آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودانتقادی و ترس از شکست در افراد دچار بیماری قلبی. فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 1396؛ 6(1): 14-21. magiran.com/p1901611
Reza Joharifard , Sajad Sabokkhiz , The effect of mindfulness-based cognitive therapy education on self-criticism and fear of failure in people with heart disease, Cardiovascular Nursing Journal, 2017; 6(1): 14-21. magiran.com/p1901611
رضا جوهری فرد، سجاد سبک خیز ، "تاثیر آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودانتقادی و ترس از شکست در افراد دچار بیماری قلبی"، فصلنامه پرستاری قلب و عروق 6، شماره 1 (1396): 14-21. magiran.com/p1901611
Reza Joharifard , Sajad Sabokkhiz , " The effect of mindfulness-based cognitive therapy education on self-criticism and fear of failure in people with heart disease", Cardiovascular Nursing Journal 6, no.1 (2017): 14-21. magiran.com/p1901611
رضا جوهری فرد، سجاد سبک خیز ، (1396). 'تاثیر آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودانتقادی و ترس از شکست در افراد دچار بیماری قلبی'، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 6(1)، صص.14-21. magiran.com/p1901611
Reza Joharifard , Sajad Sabokkhiz , (2017). ' The effect of mindfulness-based cognitive therapy education on self-criticism and fear of failure in people with heart disease', Cardiovascular Nursing Journal, 6(1), pp.14-21. magiran.com/p1901611
رضا جوهری فرد؛ سجاد سبک خیز . "تاثیر آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودانتقادی و ترس از شکست در افراد دچار بیماری قلبی". فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 6 ،1 ، 1396، 14-21. magiran.com/p1901611
Reza Joharifard ; Sajad Sabokkhiz . " The effect of mindfulness-based cognitive therapy education on self-criticism and fear of failure in people with heart disease", Cardiovascular Nursing Journal, 6, 1, 2017, 14-21. magiran.com/p1901611
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال