ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیوا خالق پرست، مهناز مایل افشار، مجید ملکی، نسیم نادری، بهروز قنبری، شیرین حسینی ، (1396). تاثیر اجرای الگوی نظارت بالینی بر میزان آموزش های ارائه شده به بیماران قلبی توسط پرستاران، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 6(1)، 32-39. magiran.com/p1901617
Shiva Khaleghparast , Mahnaz Mayel Afshar , Majid Maleki , Nasim Naderi , Behrooz Ghanbari , Hosseini Shirin , (2017). The effect of clinical supervision model on education provided to people with heart diseases by nurses, Cardiovascular Nursing Journal, 6(1), 32-39. magiran.com/p1901617
شیوا خالق پرست، مهناز مایل افشار، مجید ملکی، نسیم نادری، بهروز قنبری، شیرین حسینی ، تاثیر اجرای الگوی نظارت بالینی بر میزان آموزش های ارائه شده به بیماران قلبی توسط پرستاران. فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 1396؛ 6(1): 32-39. magiran.com/p1901617
Shiva Khaleghparast , Mahnaz Mayel Afshar , Majid Maleki , Nasim Naderi , Behrooz Ghanbari , Hosseini Shirin , The effect of clinical supervision model on education provided to people with heart diseases by nurses, Cardiovascular Nursing Journal, 2017; 6(1): 32-39. magiran.com/p1901617
شیوا خالق پرست، مهناز مایل افشار، مجید ملکی، نسیم نادری، بهروز قنبری، شیرین حسینی ، "تاثیر اجرای الگوی نظارت بالینی بر میزان آموزش های ارائه شده به بیماران قلبی توسط پرستاران"، فصلنامه پرستاری قلب و عروق 6، شماره 1 (1396): 32-39. magiran.com/p1901617
Shiva Khaleghparast , Mahnaz Mayel Afshar , Majid Maleki , Nasim Naderi , Behrooz Ghanbari , Hosseini Shirin , " The effect of clinical supervision model on education provided to people with heart diseases by nurses", Cardiovascular Nursing Journal 6, no.1 (2017): 32-39. magiran.com/p1901617
شیوا خالق پرست، مهناز مایل افشار، مجید ملکی، نسیم نادری، بهروز قنبری، شیرین حسینی ، (1396). 'تاثیر اجرای الگوی نظارت بالینی بر میزان آموزش های ارائه شده به بیماران قلبی توسط پرستاران'، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 6(1)، صص.32-39. magiran.com/p1901617
Shiva Khaleghparast , Mahnaz Mayel Afshar , Majid Maleki , Nasim Naderi , Behrooz Ghanbari , Hosseini Shirin , (2017). ' The effect of clinical supervision model on education provided to people with heart diseases by nurses', Cardiovascular Nursing Journal, 6(1), pp.32-39. magiran.com/p1901617
شیوا خالق پرست؛ مهناز مایل افشار؛ مجید ملکی؛ نسیم نادری؛ بهروز قنبری؛ شیرین حسینی . "تاثیر اجرای الگوی نظارت بالینی بر میزان آموزش های ارائه شده به بیماران قلبی توسط پرستاران". فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 6 ،1 ، 1396، 32-39. magiran.com/p1901617
Shiva Khaleghparast ; Mahnaz Mayel Afshar ; Majid Maleki ; Nasim Naderi ; Behrooz Ghanbari ; Hosseini Shirin . " The effect of clinical supervision model on education provided to people with heart diseases by nurses", Cardiovascular Nursing Journal, 6, 1, 2017, 32-39. magiran.com/p1901617
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال