ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نوشین مبارکی، احمد قاضی ، افشان شرقی، مریم سادات رضوی، سمیه ثقفی راد، (1397). بررسی مقایسه ای اثر بخشی رمی فنتانیل به تنهایی و ترکیب با دگزامتازون در کنترل درد زایمان، فصلنامه بیهوشی و درد، 9(3)، 39-51. magiran.com/p1902109
Noshin Mobaraki Dr, Ahmad Ghazi Dr, Afshan Sharghi Dr, Maryam Sadatrazavi Dr, Somayeh Saghafi Rad Dr, (2018). Comparative study of the efficacy of Remifentanil for controlling labor pain when used both alone and in combination with Dexamethasone, Journal of Anesthesiology and Pain, 9(3), 39-51. magiran.com/p1902109
نوشین مبارکی، احمد قاضی ، افشان شرقی، مریم سادات رضوی، سمیه ثقفی راد، بررسی مقایسه ای اثر بخشی رمی فنتانیل به تنهایی و ترکیب با دگزامتازون در کنترل درد زایمان. فصلنامه بیهوشی و درد، 1397؛ 9(3): 39-51. magiran.com/p1902109
Noshin Mobaraki Dr, Ahmad Ghazi Dr, Afshan Sharghi Dr, Maryam Sadatrazavi Dr, Somayeh Saghafi Rad Dr, Comparative study of the efficacy of Remifentanil for controlling labor pain when used both alone and in combination with Dexamethasone, Journal of Anesthesiology and Pain, 2018; 9(3): 39-51. magiran.com/p1902109
نوشین مبارکی، احمد قاضی ، افشان شرقی، مریم سادات رضوی، سمیه ثقفی راد، "بررسی مقایسه ای اثر بخشی رمی فنتانیل به تنهایی و ترکیب با دگزامتازون در کنترل درد زایمان"، فصلنامه بیهوشی و درد 9، شماره 3 (1397): 39-51. magiran.com/p1902109
Noshin Mobaraki Dr, Ahmad Ghazi Dr, Afshan Sharghi Dr, Maryam Sadatrazavi Dr, Somayeh Saghafi Rad Dr, "Comparative study of the efficacy of Remifentanil for controlling labor pain when used both alone and in combination with Dexamethasone", Journal of Anesthesiology and Pain 9, no.3 (2018): 39-51. magiran.com/p1902109
نوشین مبارکی، احمد قاضی ، افشان شرقی، مریم سادات رضوی، سمیه ثقفی راد، (1397). 'بررسی مقایسه ای اثر بخشی رمی فنتانیل به تنهایی و ترکیب با دگزامتازون در کنترل درد زایمان'، فصلنامه بیهوشی و درد، 9(3)، صص.39-51. magiran.com/p1902109
Noshin Mobaraki Dr, Ahmad Ghazi Dr, Afshan Sharghi Dr, Maryam Sadatrazavi Dr, Somayeh Saghafi Rad Dr, (2018). 'Comparative study of the efficacy of Remifentanil for controlling labor pain when used both alone and in combination with Dexamethasone', Journal of Anesthesiology and Pain, 9(3), pp.39-51. magiran.com/p1902109
نوشین مبارکی؛ احمد قاضی ؛ افشان شرقی؛ مریم سادات رضوی؛ سمیه ثقفی راد. "بررسی مقایسه ای اثر بخشی رمی فنتانیل به تنهایی و ترکیب با دگزامتازون در کنترل درد زایمان". فصلنامه بیهوشی و درد، 9 ،3 ، 1397، 39-51. magiran.com/p1902109
Noshin Mobaraki Dr; Ahmad Ghazi Dr; Afshan Sharghi Dr; Maryam Sadatrazavi Dr; Somayeh Saghafi Rad Dr. "Comparative study of the efficacy of Remifentanil for controlling labor pain when used both alone and in combination with Dexamethasone", Journal of Anesthesiology and Pain, 9, 3, 2018, 39-51. magiran.com/p1902109
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال