ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شوبو شیخ احمدی ، محمد کاظمیان ، سید ابوالفضل افجه، (1397). بررسی ارتباط سطح لیپیدهای خون بندناف با سن حاملگی و وزن هنگام تولد در نوزادان متولد شده در بیمارستان مهدیه در سال 1396، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 23(5)، 88-95. magiran.com/p1902288
Shobo Sheikhahmadi , Mohammad Kazemian , Seyed abolfazl Afjeh, (2018). Association between umbilical cord lipid profile and gestational age and birth weight in newborns in Mahdieh Hospital in 2017, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 23(5), 88-95. magiran.com/p1902288
شوبو شیخ احمدی ، محمد کاظمیان ، سید ابوالفضل افجه، بررسی ارتباط سطح لیپیدهای خون بندناف با سن حاملگی و وزن هنگام تولد در نوزادان متولد شده در بیمارستان مهدیه در سال 1396. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1397؛ 23(5): 88-95. magiran.com/p1902288
Shobo Sheikhahmadi , Mohammad Kazemian , Seyed abolfazl Afjeh, Association between umbilical cord lipid profile and gestational age and birth weight in newborns in Mahdieh Hospital in 2017, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2018; 23(5): 88-95. magiran.com/p1902288
شوبو شیخ احمدی ، محمد کاظمیان ، سید ابوالفضل افجه، "بررسی ارتباط سطح لیپیدهای خون بندناف با سن حاملگی و وزن هنگام تولد در نوزادان متولد شده در بیمارستان مهدیه در سال 1396"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 23، شماره 5 (1397): 88-95. magiran.com/p1902288
Shobo Sheikhahmadi , Mohammad Kazemian , Seyed abolfazl Afjeh, "Association between umbilical cord lipid profile and gestational age and birth weight in newborns in Mahdieh Hospital in 2017", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 23, no.5 (2018): 88-95. magiran.com/p1902288
شوبو شیخ احمدی ، محمد کاظمیان ، سید ابوالفضل افجه، (1397). 'بررسی ارتباط سطح لیپیدهای خون بندناف با سن حاملگی و وزن هنگام تولد در نوزادان متولد شده در بیمارستان مهدیه در سال 1396'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 23(5)، صص.88-95. magiran.com/p1902288
Shobo Sheikhahmadi , Mohammad Kazemian , Seyed abolfazl Afjeh, (2018). 'Association between umbilical cord lipid profile and gestational age and birth weight in newborns in Mahdieh Hospital in 2017', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 23(5), pp.88-95. magiran.com/p1902288
شوبو شیخ احمدی ؛ محمد کاظمیان ؛ سید ابوالفضل افجه. "بررسی ارتباط سطح لیپیدهای خون بندناف با سن حاملگی و وزن هنگام تولد در نوزادان متولد شده در بیمارستان مهدیه در سال 1396". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 23 ،5 ، 1397، 88-95. magiran.com/p1902288
Shobo Sheikhahmadi ; Mohammad Kazemian ; Seyed abolfazl Afjeh. "Association between umbilical cord lipid profile and gestational age and birth weight in newborns in Mahdieh Hospital in 2017", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 23, 5, 2018, 88-95. magiran.com/p1902288
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال