ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میرزاحسن حسینی ، الهام کشاورز، (1397). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی با هدف ارتقاء عملکرد شرکت با استفاده از تکنیک سلسه مراتبی فازی، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 9(36)، 212-242. magiran.com/p1902609
Mirza Hassan Hosseini , Elham Keshavarz, (2018). Identifying and ranking of factors affecting organizational entrepreneurship with the aim of corporate performance improvement using Fuzzy AHP technique (Case: Coil manufacturing industry.), Human Resource Management in The Oil Industry, 9(36), 212-242. magiran.com/p1902609
میرزاحسن حسینی ، الهام کشاورز، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی با هدف ارتقاء عملکرد شرکت با استفاده از تکنیک سلسه مراتبی فازی. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 1397؛ 9(36): 212-242. magiran.com/p1902609
Mirza Hassan Hosseini , Elham Keshavarz, Identifying and ranking of factors affecting organizational entrepreneurship with the aim of corporate performance improvement using Fuzzy AHP technique (Case: Coil manufacturing industry.), Human Resource Management in The Oil Industry, 2018; 9(36): 212-242. magiran.com/p1902609
میرزاحسن حسینی ، الهام کشاورز، "شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی با هدف ارتقاء عملکرد شرکت با استفاده از تکنیک سلسه مراتبی فازی"، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 9، شماره 36 (1397): 212-242. magiran.com/p1902609
Mirza Hassan Hosseini , Elham Keshavarz, " Identifying and ranking of factors affecting organizational entrepreneurship with the aim of corporate performance improvement using Fuzzy AHP technique (Case: Coil manufacturing industry.)", Human Resource Management in The Oil Industry 9, no.36 (2018): 212-242. magiran.com/p1902609
میرزاحسن حسینی ، الهام کشاورز، (1397). 'شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی با هدف ارتقاء عملکرد شرکت با استفاده از تکنیک سلسه مراتبی فازی'، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 9(36)، صص.212-242. magiran.com/p1902609
Mirza Hassan Hosseini , Elham Keshavarz, (2018). ' Identifying and ranking of factors affecting organizational entrepreneurship with the aim of corporate performance improvement using Fuzzy AHP technique (Case: Coil manufacturing industry.)', Human Resource Management in The Oil Industry, 9(36), pp.212-242. magiran.com/p1902609
میرزاحسن حسینی ؛ الهام کشاورز. "شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی با هدف ارتقاء عملکرد شرکت با استفاده از تکنیک سلسه مراتبی فازی". فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 9 ،36 ، 1397، 212-242. magiran.com/p1902609
Mirza Hassan Hosseini ; Elham Keshavarz. " Identifying and ranking of factors affecting organizational entrepreneurship with the aim of corporate performance improvement using Fuzzy AHP technique (Case: Coil manufacturing industry.)", Human Resource Management in The Oil Industry, 9, 36, 2018, 212-242. magiran.com/p1902609
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال