ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد فیروزی ، محمد سیفی، علی حسینی مهر، علیرضا فقیهی، (1397). جایگاه محورهای تربیت هنری، ساختار محتوایی و الگوی سه وجهی برنامه درسی در کتاب های درسی فرهنگ و هنر دوره اول متوسطه، نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی، 6(11)، 31-66. magiran.com/p1902976
Mohammad Firoozi , Mohammad Seifi , Ali Hoseinimehr , Ali reza Faghihi, (2018). The Position of Artistic Education Aspects, Content Structure and Three-Dimensional Model of Curriculum in the Art and Culture Books of the Junior High School , Journal of Theory and Practice in Curriculum, 6(11), 31-66. magiran.com/p1902976
محمد فیروزی ، محمد سیفی، علی حسینی مهر، علیرضا فقیهی، جایگاه محورهای تربیت هنری، ساختار محتوایی و الگوی سه وجهی برنامه درسی در کتاب های درسی فرهنگ و هنر دوره اول متوسطه. نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی، 1397؛ 6(11): 31-66. magiran.com/p1902976
Mohammad Firoozi , Mohammad Seifi , Ali Hoseinimehr , Ali reza Faghihi, The Position of Artistic Education Aspects, Content Structure and Three-Dimensional Model of Curriculum in the Art and Culture Books of the Junior High School , Journal of Theory and Practice in Curriculum, 2018; 6(11): 31-66. magiran.com/p1902976
محمد فیروزی ، محمد سیفی، علی حسینی مهر، علیرضا فقیهی، "جایگاه محورهای تربیت هنری، ساختار محتوایی و الگوی سه وجهی برنامه درسی در کتاب های درسی فرهنگ و هنر دوره اول متوسطه"، نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی 6، شماره 11 (1397): 31-66. magiran.com/p1902976
Mohammad Firoozi , Mohammad Seifi , Ali Hoseinimehr , Ali reza Faghihi, "The Position of Artistic Education Aspects, Content Structure and Three-Dimensional Model of Curriculum in the Art and Culture Books of the Junior High School ", Journal of Theory and Practice in Curriculum 6, no.11 (2018): 31-66. magiran.com/p1902976
محمد فیروزی ، محمد سیفی، علی حسینی مهر، علیرضا فقیهی، (1397). 'جایگاه محورهای تربیت هنری، ساختار محتوایی و الگوی سه وجهی برنامه درسی در کتاب های درسی فرهنگ و هنر دوره اول متوسطه'، نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی، 6(11)، صص.31-66. magiran.com/p1902976
Mohammad Firoozi , Mohammad Seifi , Ali Hoseinimehr , Ali reza Faghihi, (2018). 'The Position of Artistic Education Aspects, Content Structure and Three-Dimensional Model of Curriculum in the Art and Culture Books of the Junior High School ', Journal of Theory and Practice in Curriculum, 6(11), pp.31-66. magiran.com/p1902976
محمد فیروزی ؛ محمد سیفی؛ علی حسینی مهر؛ علیرضا فقیهی. "جایگاه محورهای تربیت هنری، ساختار محتوایی و الگوی سه وجهی برنامه درسی در کتاب های درسی فرهنگ و هنر دوره اول متوسطه". نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی، 6 ،11 ، 1397، 31-66. magiran.com/p1902976
Mohammad Firoozi ; Mohammad Seifi ; Ali Hoseinimehr ; Ali reza Faghihi. "The Position of Artistic Education Aspects, Content Structure and Three-Dimensional Model of Curriculum in the Art and Culture Books of the Junior High School ", Journal of Theory and Practice in Curriculum, 6, 11, 2018, 31-66. magiran.com/p1902976
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال