ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین آزاد، جواد بهمنش ، وحید رضاوردی نژاد، فریبرز عباسی، مریم نوابیان، (1397). کاربرد مدل HYDRUS-2D در شبیه سازی آبشویی نیترات و جذب نیتروژن در کشت ذرت تحت سناریوهای مختلف کودآبیاری قطره ای، مجله مدیریت آب و آبیاری، 8(1)، 131-148. magiran.com/p1903032
Nasrin Azad, Vahid Rezaverdinejad, Fariborz Abbasi, Maryam Navabian, (2018). Application of HYDRUS-2D in simulation of nitrate leaching and nitrogen uptake in corn cultivation under different drip fertigation scenarios, Journal of Water and Irrigation Management, 8(1), 131-148. magiran.com/p1903032
نسرین آزاد، جواد بهمنش ، وحید رضاوردی نژاد، فریبرز عباسی، مریم نوابیان، کاربرد مدل HYDRUS-2D در شبیه سازی آبشویی نیترات و جذب نیتروژن در کشت ذرت تحت سناریوهای مختلف کودآبیاری قطره ای. مجله مدیریت آب و آبیاری، 1397؛ 8(1): 131-148. magiran.com/p1903032
Nasrin Azad, Vahid Rezaverdinejad, Fariborz Abbasi, Maryam Navabian, Application of HYDRUS-2D in simulation of nitrate leaching and nitrogen uptake in corn cultivation under different drip fertigation scenarios, Journal of Water and Irrigation Management, 2018; 8(1): 131-148. magiran.com/p1903032
نسرین آزاد، جواد بهمنش ، وحید رضاوردی نژاد، فریبرز عباسی، مریم نوابیان، "کاربرد مدل HYDRUS-2D در شبیه سازی آبشویی نیترات و جذب نیتروژن در کشت ذرت تحت سناریوهای مختلف کودآبیاری قطره ای"، مجله مدیریت آب و آبیاری 8، شماره 1 (1397): 131-148. magiran.com/p1903032
Nasrin Azad, Vahid Rezaverdinejad, Fariborz Abbasi, Maryam Navabian, "Application of HYDRUS-2D in simulation of nitrate leaching and nitrogen uptake in corn cultivation under different drip fertigation scenarios", Journal of Water and Irrigation Management 8, no.1 (2018): 131-148. magiran.com/p1903032
نسرین آزاد، جواد بهمنش ، وحید رضاوردی نژاد، فریبرز عباسی، مریم نوابیان، (1397). 'کاربرد مدل HYDRUS-2D در شبیه سازی آبشویی نیترات و جذب نیتروژن در کشت ذرت تحت سناریوهای مختلف کودآبیاری قطره ای'، مجله مدیریت آب و آبیاری، 8(1)، صص.131-148. magiran.com/p1903032
Nasrin Azad, Vahid Rezaverdinejad, Fariborz Abbasi, Maryam Navabian, (2018). 'Application of HYDRUS-2D in simulation of nitrate leaching and nitrogen uptake in corn cultivation under different drip fertigation scenarios', Journal of Water and Irrigation Management, 8(1), pp.131-148. magiran.com/p1903032
نسرین آزاد؛ جواد بهمنش ؛ وحید رضاوردی نژاد؛ فریبرز عباسی؛ مریم نوابیان. "کاربرد مدل HYDRUS-2D در شبیه سازی آبشویی نیترات و جذب نیتروژن در کشت ذرت تحت سناریوهای مختلف کودآبیاری قطره ای". مجله مدیریت آب و آبیاری، 8 ،1 ، 1397، 131-148. magiran.com/p1903032
Nasrin Azad; Vahid Rezaverdinejad; Fariborz Abbasi; Maryam Navabian. "Application of HYDRUS-2D in simulation of nitrate leaching and nitrogen uptake in corn cultivation under different drip fertigation scenarios", Journal of Water and Irrigation Management, 8, 1, 2018, 131-148. magiran.com/p1903032
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال