ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده فاطمه فاطمی ، ضیاء فلاح محمدی ، حمید حسینی ، وحید طالبی، (1397). بررسی تاثیر پیشگیرانه یک دوره تمرین مقاومتی همراه با تزریق ویتامین D3 بر تغییرات سطح کلوتو بافت مغز رت های مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی، نشریه ارمغان دانش، 23(4)، 401-412. magiran.com/p1903284
Seyedeh fatemeh Fatemi , Zia Fallah mohmmadi , Hamid Hoseini , Vahid Talebi, (2018). The preventive effect of one course of resistance training with injections of vitamin D3 on the levels of klotho in the brain tissue of female rats with experimental autoimmune encephalomyelitis, Armaghane-danesh, 23(4), 401-412. magiran.com/p1903284
سیده فاطمه فاطمی ، ضیاء فلاح محمدی ، حمید حسینی ، وحید طالبی، بررسی تاثیر پیشگیرانه یک دوره تمرین مقاومتی همراه با تزریق ویتامین D3 بر تغییرات سطح کلوتو بافت مغز رت های مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی. نشریه ارمغان دانش، 1397؛ 23(4): 401-412. magiran.com/p1903284
Seyedeh fatemeh Fatemi , Zia Fallah mohmmadi , Hamid Hoseini , Vahid Talebi, The preventive effect of one course of resistance training with injections of vitamin D3 on the levels of klotho in the brain tissue of female rats with experimental autoimmune encephalomyelitis, Armaghane-danesh, 2018; 23(4): 401-412. magiran.com/p1903284
سیده فاطمه فاطمی ، ضیاء فلاح محمدی ، حمید حسینی ، وحید طالبی، "بررسی تاثیر پیشگیرانه یک دوره تمرین مقاومتی همراه با تزریق ویتامین D3 بر تغییرات سطح کلوتو بافت مغز رت های مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی"، نشریه ارمغان دانش 23، شماره 4 (1397): 401-412. magiran.com/p1903284
Seyedeh fatemeh Fatemi , Zia Fallah mohmmadi , Hamid Hoseini , Vahid Talebi, "The preventive effect of one course of resistance training with injections of vitamin D3 on the levels of klotho in the brain tissue of female rats with experimental autoimmune encephalomyelitis", Armaghane-danesh 23, no.4 (2018): 401-412. magiran.com/p1903284
سیده فاطمه فاطمی ، ضیاء فلاح محمدی ، حمید حسینی ، وحید طالبی، (1397). 'بررسی تاثیر پیشگیرانه یک دوره تمرین مقاومتی همراه با تزریق ویتامین D3 بر تغییرات سطح کلوتو بافت مغز رت های مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی'، نشریه ارمغان دانش، 23(4)، صص.401-412. magiran.com/p1903284
Seyedeh fatemeh Fatemi , Zia Fallah mohmmadi , Hamid Hoseini , Vahid Talebi, (2018). 'The preventive effect of one course of resistance training with injections of vitamin D3 on the levels of klotho in the brain tissue of female rats with experimental autoimmune encephalomyelitis', Armaghane-danesh, 23(4), pp.401-412. magiran.com/p1903284
سیده فاطمه فاطمی ؛ ضیاء فلاح محمدی ؛ حمید حسینی ؛ وحید طالبی. "بررسی تاثیر پیشگیرانه یک دوره تمرین مقاومتی همراه با تزریق ویتامین D3 بر تغییرات سطح کلوتو بافت مغز رت های مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی". نشریه ارمغان دانش، 23 ،4 ، 1397، 401-412. magiran.com/p1903284
Seyedeh fatemeh Fatemi ; Zia Fallah mohmmadi ; Hamid Hoseini ; Vahid Talebi. "The preventive effect of one course of resistance training with injections of vitamin D3 on the levels of klotho in the brain tissue of female rats with experimental autoimmune encephalomyelitis", Armaghane-danesh, 23, 4, 2018, 401-412. magiran.com/p1903284
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال