ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامحسین اسدی، سجاد نقدی، (1397). طراحی و تبیین الگوی پیش بینی رشد اقتصادی با رویکرد حسابداری، فصلنامه دانش حسابداری، 9(34)، 39-63. magiran.com/p1903326
Gholamhosein Assadi , Sajad Naghdi, (2018). Designing and Formulating the Forecasting Model of Economic Growth by Accounting Approach, Journal of Accounting Knowledge, 9(34), 39-63. magiran.com/p1903326
غلامحسین اسدی، سجاد نقدی، طراحی و تبیین الگوی پیش بینی رشد اقتصادی با رویکرد حسابداری. فصلنامه دانش حسابداری، 1397؛ 9(34): 39-63. magiran.com/p1903326
Gholamhosein Assadi , Sajad Naghdi, Designing and Formulating the Forecasting Model of Economic Growth by Accounting Approach, Journal of Accounting Knowledge, 2018; 9(34): 39-63. magiran.com/p1903326
غلامحسین اسدی، سجاد نقدی، "طراحی و تبیین الگوی پیش بینی رشد اقتصادی با رویکرد حسابداری"، فصلنامه دانش حسابداری 9، شماره 34 (1397): 39-63. magiran.com/p1903326
Gholamhosein Assadi , Sajad Naghdi, "Designing and Formulating the Forecasting Model of Economic Growth by Accounting Approach", Journal of Accounting Knowledge 9, no.34 (2018): 39-63. magiran.com/p1903326
غلامحسین اسدی، سجاد نقدی، (1397). 'طراحی و تبیین الگوی پیش بینی رشد اقتصادی با رویکرد حسابداری'، فصلنامه دانش حسابداری، 9(34)، صص.39-63. magiran.com/p1903326
Gholamhosein Assadi , Sajad Naghdi, (2018). 'Designing and Formulating the Forecasting Model of Economic Growth by Accounting Approach', Journal of Accounting Knowledge, 9(34), pp.39-63. magiran.com/p1903326
غلامحسین اسدی؛ سجاد نقدی. "طراحی و تبیین الگوی پیش بینی رشد اقتصادی با رویکرد حسابداری". فصلنامه دانش حسابداری، 9 ،34 ، 1397، 39-63. magiran.com/p1903326
Gholamhosein Assadi ; Sajad Naghdi. "Designing and Formulating the Forecasting Model of Economic Growth by Accounting Approach", Journal of Accounting Knowledge, 9, 34, 2018, 39-63. magiran.com/p1903326
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال