ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مقصود شاکر ، امیر مهدی زاده ، رعنا عزالدینی ، باباللهقاسمی ، یلدا جباری مقدم ، شهین عبدالهی فخیم ، مسعود صالح مقدم ، مسعود دارابی، (1397). بررسی میزان کلسترول سرمی و بافتی در کودکان تحت جراحی برداشت لوزه، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 22(4)، 4-12. magiran.com/p1903841
Maghsood Shaaker , Amir Mehdizadeh , Rana Ezzeddini , Babollah Ghasemi , Yalda Jabbari Moghaddam , Shahin Abdollahi Fakhim , Masoud Saleh Moghaddam , Masoud Darabi , (2018). The study of serum and tissue cholesterol levels in children undergoing tonsillectomy, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 22(4), 4-12. magiran.com/p1903841
مقصود شاکر ، امیر مهدی زاده ، رعنا عزالدینی ، باباللهقاسمی ، یلدا جباری مقدم ، شهین عبدالهی فخیم ، مسعود صالح مقدم ، مسعود دارابی، بررسی میزان کلسترول سرمی و بافتی در کودکان تحت جراحی برداشت لوزه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1397؛ 22(4): 4-12. magiran.com/p1903841
Maghsood Shaaker , Amir Mehdizadeh , Rana Ezzeddini , Babollah Ghasemi , Yalda Jabbari Moghaddam , Shahin Abdollahi Fakhim , Masoud Saleh Moghaddam , Masoud Darabi , The study of serum and tissue cholesterol levels in children undergoing tonsillectomy, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 2018; 22(4): 4-12. magiran.com/p1903841
مقصود شاکر ، امیر مهدی زاده ، رعنا عزالدینی ، باباللهقاسمی ، یلدا جباری مقدم ، شهین عبدالهی فخیم ، مسعود صالح مقدم ، مسعود دارابی، "بررسی میزان کلسترول سرمی و بافتی در کودکان تحت جراحی برداشت لوزه"، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 22، شماره 4 (1397): 4-12. magiran.com/p1903841
Maghsood Shaaker , Amir Mehdizadeh , Rana Ezzeddini , Babollah Ghasemi , Yalda Jabbari Moghaddam , Shahin Abdollahi Fakhim , Masoud Saleh Moghaddam , Masoud Darabi , " The study of serum and tissue cholesterol levels in children undergoing tonsillectomy", Journal of Qazvin University of Medical Sciences 22, no.4 (2018): 4-12. magiran.com/p1903841
مقصود شاکر ، امیر مهدی زاده ، رعنا عزالدینی ، باباللهقاسمی ، یلدا جباری مقدم ، شهین عبدالهی فخیم ، مسعود صالح مقدم ، مسعود دارابی، (1397). 'بررسی میزان کلسترول سرمی و بافتی در کودکان تحت جراحی برداشت لوزه'، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 22(4)، صص.4-12. magiran.com/p1903841
Maghsood Shaaker , Amir Mehdizadeh , Rana Ezzeddini , Babollah Ghasemi , Yalda Jabbari Moghaddam , Shahin Abdollahi Fakhim , Masoud Saleh Moghaddam , Masoud Darabi , (2018). ' The study of serum and tissue cholesterol levels in children undergoing tonsillectomy', Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 22(4), pp.4-12. magiran.com/p1903841
مقصود شاکر ؛ امیر مهدی زاده ؛ رعنا عزالدینی ؛ باباللهقاسمی ؛ یلدا جباری مقدم ؛ شهین عبدالهی فخیم ؛ مسعود صالح مقدم ؛ مسعود دارابی. "بررسی میزان کلسترول سرمی و بافتی در کودکان تحت جراحی برداشت لوزه". مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 22 ،4 ، 1397، 4-12. magiran.com/p1903841
Maghsood Shaaker ; Amir Mehdizadeh ; Rana Ezzeddini ; Babollah Ghasemi ; Yalda Jabbari Moghaddam ; Shahin Abdollahi Fakhim ; Masoud Saleh Moghaddam ; Masoud Darabi . " The study of serum and tissue cholesterol levels in children undergoing tonsillectomy", Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 22, 4, 2018, 4-12. magiran.com/p1903841
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال