ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه فرحبخش، احمد نظامی، محمد خواجه حسینی، (1397). تاثیر تنش رطوبتی بر خصوصیات رشدی سه جمعیت زیره سیاه (Bunium persicum Bioss) در سال اول رشد، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 16(4)، 697-706. magiran.com/p1903990
S Farahbakhsh, A Nezami, M Khajeh, Hosseini, (2018). Moisture Stress impacts on Growth Traits of three Populations of Black Cumin (Bunium persicum) during the First Year of its Growth , Iranian Journal of Field Crops Research, 16(4), 697-706. magiran.com/p1903990
صدیقه فرحبخش، احمد نظامی، محمد خواجه حسینی، تاثیر تنش رطوبتی بر خصوصیات رشدی سه جمعیت زیره سیاه (Bunium persicum Bioss) در سال اول رشد. نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 1397؛ 16(4): 697-706. magiran.com/p1903990
S Farahbakhsh, A Nezami, M Khajeh, Hosseini, Moisture Stress impacts on Growth Traits of three Populations of Black Cumin (Bunium persicum) during the First Year of its Growth , Iranian Journal of Field Crops Research, 2018; 16(4): 697-706. magiran.com/p1903990
صدیقه فرحبخش، احمد نظامی، محمد خواجه حسینی، "تاثیر تنش رطوبتی بر خصوصیات رشدی سه جمعیت زیره سیاه (Bunium persicum Bioss) در سال اول رشد"، نشریه پژوهشهای زراعی ایران 16، شماره 4 (1397): 697-706. magiran.com/p1903990
S Farahbakhsh, A Nezami, M Khajeh, Hosseini, "Moisture Stress impacts on Growth Traits of three Populations of Black Cumin (Bunium persicum) during the First Year of its Growth ", Iranian Journal of Field Crops Research 16, no.4 (2018): 697-706. magiran.com/p1903990
صدیقه فرحبخش، احمد نظامی، محمد خواجه حسینی، (1397). 'تاثیر تنش رطوبتی بر خصوصیات رشدی سه جمعیت زیره سیاه (Bunium persicum Bioss) در سال اول رشد'، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 16(4)، صص.697-706. magiran.com/p1903990
S Farahbakhsh, A Nezami, M Khajeh, Hosseini, (2018). 'Moisture Stress impacts on Growth Traits of three Populations of Black Cumin (Bunium persicum) during the First Year of its Growth ', Iranian Journal of Field Crops Research, 16(4), pp.697-706. magiran.com/p1903990
صدیقه فرحبخش؛ احمد نظامی؛ محمد خواجه حسینی. "تاثیر تنش رطوبتی بر خصوصیات رشدی سه جمعیت زیره سیاه (Bunium persicum Bioss) در سال اول رشد". نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 16 ،4 ، 1397، 697-706. magiran.com/p1903990
S Farahbakhsh; A Nezami; M Khajeh; Hosseini. "Moisture Stress impacts on Growth Traits of three Populations of Black Cumin (Bunium persicum) during the First Year of its Growth ", Iranian Journal of Field Crops Research, 16, 4, 2018, 697-706. magiran.com/p1903990
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال