ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی نخعی ، نظر افضلی، سید جواد حسینی واشان، محمد امیر کریمی ترشیزی، (1397). بررسی اثر محافظتی ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم مرغ (IgY) علیه آفلاتوکسین بر فراسنجه های خونی، مورفومتری ایلئوم و هیستوپاتولوژی سلول های کبد جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسین B1، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 12(3)، 199-207. magiran.com/p1903999
Ali Nakhaei , Nazar Afzali , Seyyed Javad Hosseini Vashan , Mohammad Amir Karimi Torshizi , (2018). Protective Effect of Egg Yolk Immunoglobulin (IgY) Against Aflatoxin on Blood Parameters, Ileum Morphometry and Hepatocytes’ Histopathology of Broiler Chickens Fed Aflatoxin B1, Iranian Journal of Medical Microbiology, 12(3), 199-207. magiran.com/p1903999
علی نخعی ، نظر افضلی، سید جواد حسینی واشان، محمد امیر کریمی ترشیزی، بررسی اثر محافظتی ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم مرغ (IgY) علیه آفلاتوکسین بر فراسنجه های خونی، مورفومتری ایلئوم و هیستوپاتولوژی سلول های کبد جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسین B1. دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 1397؛ 12(3): 199-207. magiran.com/p1903999
Ali Nakhaei , Nazar Afzali , Seyyed Javad Hosseini Vashan , Mohammad Amir Karimi Torshizi , Protective Effect of Egg Yolk Immunoglobulin (IgY) Against Aflatoxin on Blood Parameters, Ileum Morphometry and Hepatocytes’ Histopathology of Broiler Chickens Fed Aflatoxin B1, Iranian Journal of Medical Microbiology, 2018; 12(3): 199-207. magiran.com/p1903999
علی نخعی ، نظر افضلی، سید جواد حسینی واشان، محمد امیر کریمی ترشیزی، "بررسی اثر محافظتی ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم مرغ (IgY) علیه آفلاتوکسین بر فراسنجه های خونی، مورفومتری ایلئوم و هیستوپاتولوژی سلول های کبد جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسین B1"، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 12، شماره 3 (1397): 199-207. magiran.com/p1903999
Ali Nakhaei , Nazar Afzali , Seyyed Javad Hosseini Vashan , Mohammad Amir Karimi Torshizi , " Protective Effect of Egg Yolk Immunoglobulin (IgY) Against Aflatoxin on Blood Parameters, Ileum Morphometry and Hepatocytes’ Histopathology of Broiler Chickens Fed Aflatoxin B1", Iranian Journal of Medical Microbiology 12, no.3 (2018): 199-207. magiran.com/p1903999
علی نخعی ، نظر افضلی، سید جواد حسینی واشان، محمد امیر کریمی ترشیزی، (1397). 'بررسی اثر محافظتی ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم مرغ (IgY) علیه آفلاتوکسین بر فراسنجه های خونی، مورفومتری ایلئوم و هیستوپاتولوژی سلول های کبد جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسین B1'، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 12(3)، صص.199-207. magiran.com/p1903999
Ali Nakhaei , Nazar Afzali , Seyyed Javad Hosseini Vashan , Mohammad Amir Karimi Torshizi , (2018). ' Protective Effect of Egg Yolk Immunoglobulin (IgY) Against Aflatoxin on Blood Parameters, Ileum Morphometry and Hepatocytes’ Histopathology of Broiler Chickens Fed Aflatoxin B1', Iranian Journal of Medical Microbiology, 12(3), pp.199-207. magiran.com/p1903999
علی نخعی ؛ نظر افضلی؛ سید جواد حسینی واشان؛ محمد امیر کریمی ترشیزی. "بررسی اثر محافظتی ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم مرغ (IgY) علیه آفلاتوکسین بر فراسنجه های خونی، مورفومتری ایلئوم و هیستوپاتولوژی سلول های کبد جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسین B1". دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 12 ،3 ، 1397، 199-207. magiran.com/p1903999
Ali Nakhaei ; Nazar Afzali ; Seyyed Javad Hosseini Vashan ; Mohammad Amir Karimi Torshizi . " Protective Effect of Egg Yolk Immunoglobulin (IgY) Against Aflatoxin on Blood Parameters, Ileum Morphometry and Hepatocytes’ Histopathology of Broiler Chickens Fed Aflatoxin B1", Iranian Journal of Medical Microbiology, 12, 3, 2018, 199-207. magiran.com/p1903999
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال