ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نفیسه اسدی نسب، مجید نبی پور، حبیباللهروشنفکر، افراسیاب راهنما قهفرخی، (1397). تاثیر زمان کاربرد کلرید کلسیم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 16(4)، 833-846. magiran.com/p1904006
N Asadi Nasab, M Nabipour, H Roshanfekr, A Rahnama Ghahfarokhi, (2018). Effect of Calcium Chloride Application Time on Reducing the Effects of Heat Exhaustion on Yield and Yield Components of Wheat in Ahvaz , Iranian Journal of Field Crops Research, 16(4), 833-846. magiran.com/p1904006
نفیسه اسدی نسب، مجید نبی پور، حبیباللهروشنفکر، افراسیاب راهنما قهفرخی، تاثیر زمان کاربرد کلرید کلسیم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز. نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 1397؛ 16(4): 833-846. magiran.com/p1904006
N Asadi Nasab, M Nabipour, H Roshanfekr, A Rahnama Ghahfarokhi, Effect of Calcium Chloride Application Time on Reducing the Effects of Heat Exhaustion on Yield and Yield Components of Wheat in Ahvaz , Iranian Journal of Field Crops Research, 2018; 16(4): 833-846. magiran.com/p1904006
نفیسه اسدی نسب، مجید نبی پور، حبیباللهروشنفکر، افراسیاب راهنما قهفرخی، "تاثیر زمان کاربرد کلرید کلسیم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز"، نشریه پژوهشهای زراعی ایران 16، شماره 4 (1397): 833-846. magiran.com/p1904006
N Asadi Nasab, M Nabipour, H Roshanfekr, A Rahnama Ghahfarokhi, "Effect of Calcium Chloride Application Time on Reducing the Effects of Heat Exhaustion on Yield and Yield Components of Wheat in Ahvaz ", Iranian Journal of Field Crops Research 16, no.4 (2018): 833-846. magiran.com/p1904006
نفیسه اسدی نسب، مجید نبی پور، حبیباللهروشنفکر، افراسیاب راهنما قهفرخی، (1397). 'تاثیر زمان کاربرد کلرید کلسیم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز'، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 16(4)، صص.833-846. magiran.com/p1904006
N Asadi Nasab, M Nabipour, H Roshanfekr, A Rahnama Ghahfarokhi, (2018). 'Effect of Calcium Chloride Application Time on Reducing the Effects of Heat Exhaustion on Yield and Yield Components of Wheat in Ahvaz ', Iranian Journal of Field Crops Research, 16(4), pp.833-846. magiran.com/p1904006
نفیسه اسدی نسب؛ مجید نبی پور؛ حبیباللهروشنفکر؛ افراسیاب راهنما قهفرخی. "تاثیر زمان کاربرد کلرید کلسیم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز". نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 16 ،4 ، 1397، 833-846. magiran.com/p1904006
N Asadi Nasab; M Nabipour; H Roshanfekr; A Rahnama Ghahfarokhi. "Effect of Calcium Chloride Application Time on Reducing the Effects of Heat Exhaustion on Yield and Yield Components of Wheat in Ahvaz ", Iranian Journal of Field Crops Research, 16, 4, 2018, 833-846. magiran.com/p1904006
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال