ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه سرتیپ، فریدون رادمنش ، حیدر زارعی، میثم سالاری جزی، (1397). واسنجی خودکار مدل پیوسته بارش-رواناب HMS-SMA با استفاده از الگوریتم های فراکاوشی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کسیلیان)، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 41(3)، 15-28. magiran.com/p1904165
Fahimeh Sartip, Fereidoun Radmanesh, Heidar Zarei, Meysam Salari jazi , (2018). Automatic Calibration of the Continuous HMS-SMA Rainfall-Runoff Model using the Metaheuristic Algorithm (Case Study: Kasilian Basin), Irrigation Sciences and Engineering, 41(3), 15-28. magiran.com/p1904165
فهیمه سرتیپ، فریدون رادمنش ، حیدر زارعی، میثم سالاری جزی، واسنجی خودکار مدل پیوسته بارش-رواناب HMS-SMA با استفاده از الگوریتم های فراکاوشی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کسیلیان). فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 1397؛ 41(3): 15-28. magiran.com/p1904165
Fahimeh Sartip, Fereidoun Radmanesh, Heidar Zarei, Meysam Salari jazi , Automatic Calibration of the Continuous HMS-SMA Rainfall-Runoff Model using the Metaheuristic Algorithm (Case Study: Kasilian Basin), Irrigation Sciences and Engineering, 2018; 41(3): 15-28. magiran.com/p1904165
فهیمه سرتیپ، فریدون رادمنش ، حیدر زارعی، میثم سالاری جزی، "واسنجی خودکار مدل پیوسته بارش-رواناب HMS-SMA با استفاده از الگوریتم های فراکاوشی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کسیلیان)"، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری 41، شماره 3 (1397): 15-28. magiran.com/p1904165
Fahimeh Sartip, Fereidoun Radmanesh, Heidar Zarei, Meysam Salari jazi , "Automatic Calibration of the Continuous HMS-SMA Rainfall-Runoff Model using the Metaheuristic Algorithm (Case Study: Kasilian Basin)", Irrigation Sciences and Engineering 41, no.3 (2018): 15-28. magiran.com/p1904165
فهیمه سرتیپ، فریدون رادمنش ، حیدر زارعی، میثم سالاری جزی، (1397). 'واسنجی خودکار مدل پیوسته بارش-رواناب HMS-SMA با استفاده از الگوریتم های فراکاوشی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کسیلیان)'، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 41(3)، صص.15-28. magiran.com/p1904165
Fahimeh Sartip, Fereidoun Radmanesh, Heidar Zarei, Meysam Salari jazi , (2018). 'Automatic Calibration of the Continuous HMS-SMA Rainfall-Runoff Model using the Metaheuristic Algorithm (Case Study: Kasilian Basin)', Irrigation Sciences and Engineering, 41(3), pp.15-28. magiran.com/p1904165
فهیمه سرتیپ؛ فریدون رادمنش ؛ حیدر زارعی؛ میثم سالاری جزی. "واسنجی خودکار مدل پیوسته بارش-رواناب HMS-SMA با استفاده از الگوریتم های فراکاوشی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کسیلیان)". فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 41 ،3 ، 1397، 15-28. magiran.com/p1904165
Fahimeh Sartip; Fereidoun Radmanesh; Heidar Zarei; Meysam Salari jazi . "Automatic Calibration of the Continuous HMS-SMA Rainfall-Runoff Model using the Metaheuristic Algorithm (Case Study: Kasilian Basin)", Irrigation Sciences and Engineering, 41, 3, 2018, 15-28. magiran.com/p1904165
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال