ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Nushin Sayadi , Yones Lotfi , Amir Hossein Kahlaee , Parisa Jalilzadeh Afshari , Enayatollah Bakhshi, (2018). investigation of static Balance control in 4-6 years old children with using the Pediatric Clinical Test of Sensory Interaction for Balance (P-CTSIB), Iranian Rehabilitation Journal, 16(37), 271-288. magiran.com/p1904275
Nushin Sayadi , Yones Lotfi , Amir Hossein Kahlaee , Parisa Jalilzadeh Afshari , Enayatollah Bakhshi, investigation of static Balance control in 4-6 years old children with using the Pediatric Clinical Test of Sensory Interaction for Balance (P-CTSIB), Iranian Rehabilitation Journal, 2018; 16(37): 271-288. magiran.com/p1904275
Nushin Sayadi , Yones Lotfi , Amir Hossein Kahlaee , Parisa Jalilzadeh Afshari , Enayatollah Bakhshi, "investigation of static Balance control in 4-6 years old children with using the Pediatric Clinical Test of Sensory Interaction for Balance (P-CTSIB)", Iranian Rehabilitation Journal 16, no.37 (2018): 271-288. magiran.com/p1904275
Nushin Sayadi , Yones Lotfi , Amir Hossein Kahlaee , Parisa Jalilzadeh Afshari , Enayatollah Bakhshi, (2018). 'investigation of static Balance control in 4-6 years old children with using the Pediatric Clinical Test of Sensory Interaction for Balance (P-CTSIB)', Iranian Rehabilitation Journal, 16(37), pp.271-288. magiran.com/p1904275
Nushin Sayadi ; Yones Lotfi ; Amir Hossein Kahlaee ; Parisa Jalilzadeh Afshari ; Enayatollah Bakhshi. "investigation of static Balance control in 4-6 years old children with using the Pediatric Clinical Test of Sensory Interaction for Balance (P-CTSIB)", Iranian Rehabilitation Journal, 16, 37, 2018, 271-288. magiran.com/p1904275
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال