ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده زهرا حسینی، احمد اسماعیلی ، فرهاد نظریان فیروز آبادی، حسین فلاحی، عبدالحسین رضایی نژاد، (1397). توسعه نشانگرهای ریزماهواره EST-SSR مرتبط با تحمل به تنش خشکی در عدس (Lens culinaris)، مجله زیست فناوری گیاهان زراعی، 8(23)، 41-55. magiran.com/p1904773
Seyedeh Zahra Hosseini, Ahmad Ismaili , Farhad Nazarian Firouzabadi, Hossein Fallahi, Abdolhossein Rezaeinejad , (2018). Development of EST-SSR Microsattelite Markers Related to Drought Tolerance in Lentile (lens culinaris), Journal of Crop Biotechnology, 8(23), 41-55. magiran.com/p1904773
سیده زهرا حسینی، احمد اسماعیلی ، فرهاد نظریان فیروز آبادی، حسین فلاحی، عبدالحسین رضایی نژاد، توسعه نشانگرهای ریزماهواره EST-SSR مرتبط با تحمل به تنش خشکی در عدس (Lens culinaris). مجله زیست فناوری گیاهان زراعی، 1397؛ 8(23): 41-55. magiran.com/p1904773
Seyedeh Zahra Hosseini, Ahmad Ismaili , Farhad Nazarian Firouzabadi, Hossein Fallahi, Abdolhossein Rezaeinejad , Development of EST-SSR Microsattelite Markers Related to Drought Tolerance in Lentile (lens culinaris), Journal of Crop Biotechnology, 2018; 8(23): 41-55. magiran.com/p1904773
سیده زهرا حسینی، احمد اسماعیلی ، فرهاد نظریان فیروز آبادی، حسین فلاحی، عبدالحسین رضایی نژاد، "توسعه نشانگرهای ریزماهواره EST-SSR مرتبط با تحمل به تنش خشکی در عدس (Lens culinaris)"، مجله زیست فناوری گیاهان زراعی 8، شماره 23 (1397): 41-55. magiran.com/p1904773
Seyedeh Zahra Hosseini, Ahmad Ismaili , Farhad Nazarian Firouzabadi, Hossein Fallahi, Abdolhossein Rezaeinejad , "Development of EST-SSR Microsattelite Markers Related to Drought Tolerance in Lentile (lens culinaris)", Journal of Crop Biotechnology 8, no.23 (2018): 41-55. magiran.com/p1904773
سیده زهرا حسینی، احمد اسماعیلی ، فرهاد نظریان فیروز آبادی، حسین فلاحی، عبدالحسین رضایی نژاد، (1397). 'توسعه نشانگرهای ریزماهواره EST-SSR مرتبط با تحمل به تنش خشکی در عدس (Lens culinaris)'، مجله زیست فناوری گیاهان زراعی، 8(23)، صص.41-55. magiran.com/p1904773
Seyedeh Zahra Hosseini, Ahmad Ismaili , Farhad Nazarian Firouzabadi, Hossein Fallahi, Abdolhossein Rezaeinejad , (2018). 'Development of EST-SSR Microsattelite Markers Related to Drought Tolerance in Lentile (lens culinaris)', Journal of Crop Biotechnology, 8(23), pp.41-55. magiran.com/p1904773
سیده زهرا حسینی؛ احمد اسماعیلی ؛ فرهاد نظریان فیروز آبادی؛ حسین فلاحی؛ عبدالحسین رضایی نژاد. "توسعه نشانگرهای ریزماهواره EST-SSR مرتبط با تحمل به تنش خشکی در عدس (Lens culinaris)". مجله زیست فناوری گیاهان زراعی، 8 ،23 ، 1397، 41-55. magiran.com/p1904773
Seyedeh Zahra Hosseini; Ahmad Ismaili ; Farhad Nazarian Firouzabadi; Hossein Fallahi; Abdolhossein Rezaeinejad . "Development of EST-SSR Microsattelite Markers Related to Drought Tolerance in Lentile (lens culinaris)", Journal of Crop Biotechnology, 8, 23, 2018, 41-55. magiran.com/p1904773
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال