ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده منصوری، عادل آذر ، (1397). پیکر بندی زنجیره تامین خدمت با به کارگیری رویکرد عامل بنیان در صنعت بانکداری ایران، فصلنامه مدیریت عملیات خدمات، 1(1)، 1-28. magiran.com/p1904881
Saeedeh Mansouri , Adel Azar , (2018). Configuration of Service Supply Chain in the Iranian Banking Industry Using an Agent- Based Framework, Journal of Services Operation Management, 1(1), 1-28. magiran.com/p1904881
سعیده منصوری، عادل آذر ، پیکر بندی زنجیره تامین خدمت با به کارگیری رویکرد عامل بنیان در صنعت بانکداری ایران. فصلنامه مدیریت عملیات خدمات، 1397؛ 1(1): 1-28. magiran.com/p1904881
Saeedeh Mansouri , Adel Azar , Configuration of Service Supply Chain in the Iranian Banking Industry Using an Agent- Based Framework, Journal of Services Operation Management, 2018; 1(1): 1-28. magiran.com/p1904881
سعیده منصوری، عادل آذر ، "پیکر بندی زنجیره تامین خدمت با به کارگیری رویکرد عامل بنیان در صنعت بانکداری ایران"، فصلنامه مدیریت عملیات خدمات 1، شماره 1 (1397): 1-28. magiran.com/p1904881
Saeedeh Mansouri , Adel Azar , " Configuration of Service Supply Chain in the Iranian Banking Industry Using an Agent- Based Framework", Journal of Services Operation Management 1, no.1 (2018): 1-28. magiran.com/p1904881
سعیده منصوری، عادل آذر ، (1397). 'پیکر بندی زنجیره تامین خدمت با به کارگیری رویکرد عامل بنیان در صنعت بانکداری ایران'، فصلنامه مدیریت عملیات خدمات، 1(1)، صص.1-28. magiran.com/p1904881
Saeedeh Mansouri , Adel Azar , (2018). ' Configuration of Service Supply Chain in the Iranian Banking Industry Using an Agent- Based Framework', Journal of Services Operation Management, 1(1), pp.1-28. magiran.com/p1904881
سعیده منصوری؛ عادل آذر . "پیکر بندی زنجیره تامین خدمت با به کارگیری رویکرد عامل بنیان در صنعت بانکداری ایران". فصلنامه مدیریت عملیات خدمات، 1 ،1 ، 1397، 1-28. magiran.com/p1904881
Saeedeh Mansouri ; Adel Azar . " Configuration of Service Supply Chain in the Iranian Banking Industry Using an Agent- Based Framework", Journal of Services Operation Management, 1, 1, 2018, 1-28. magiran.com/p1904881
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال