ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عباس پور، حمیدرضا اصغری ، پرویز رضوانی مقدم، حمید عباسدخت، جواد شباهنگ، عادل بیگ بابایی، (1397). اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب، مجله پژوهش آب در کشاورزی، 32(3)، 441-457. magiran.com/p1905059
fatemeh abbaspour, hamidreza asghari , P Rezvani Moghaddam, hamid abbasdokht, javad shabahang, adel baig babaei , (2018). Effect of Biochar and Chemical Fertilizers on Some Soil Properties, Yield and Quality Characteristics of Black Seed (Nigella sativa) under Water Deficit, Journal of Water Research in Agriculture, 32(3), 441-457. magiran.com/p1905059
فاطمه عباس پور، حمیدرضا اصغری ، پرویز رضوانی مقدم، حمید عباسدخت، جواد شباهنگ، عادل بیگ بابایی، اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب. مجله پژوهش آب در کشاورزی، 1397؛ 32(3): 441-457. magiran.com/p1905059
fatemeh abbaspour, hamidreza asghari , P Rezvani Moghaddam, hamid abbasdokht, javad shabahang, adel baig babaei , Effect of Biochar and Chemical Fertilizers on Some Soil Properties, Yield and Quality Characteristics of Black Seed (Nigella sativa) under Water Deficit, Journal of Water Research in Agriculture, 2018; 32(3): 441-457. magiran.com/p1905059
فاطمه عباس پور، حمیدرضا اصغری ، پرویز رضوانی مقدم، حمید عباسدخت، جواد شباهنگ، عادل بیگ بابایی، "اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب"، مجله پژوهش آب در کشاورزی 32، شماره 3 (1397): 441-457. magiran.com/p1905059
fatemeh abbaspour, hamidreza asghari , P Rezvani Moghaddam, hamid abbasdokht, javad shabahang, adel baig babaei , "Effect of Biochar and Chemical Fertilizers on Some Soil Properties, Yield and Quality Characteristics of Black Seed (Nigella sativa) under Water Deficit", Journal of Water Research in Agriculture 32, no.3 (2018): 441-457. magiran.com/p1905059
فاطمه عباس پور، حمیدرضا اصغری ، پرویز رضوانی مقدم، حمید عباسدخت، جواد شباهنگ، عادل بیگ بابایی، (1397). 'اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب'، مجله پژوهش آب در کشاورزی، 32(3)، صص.441-457. magiran.com/p1905059
fatemeh abbaspour, hamidreza asghari , P Rezvani Moghaddam, hamid abbasdokht, javad shabahang, adel baig babaei , (2018). 'Effect of Biochar and Chemical Fertilizers on Some Soil Properties, Yield and Quality Characteristics of Black Seed (Nigella sativa) under Water Deficit', Journal of Water Research in Agriculture, 32(3), pp.441-457. magiran.com/p1905059
فاطمه عباس پور؛ حمیدرضا اصغری ؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمید عباسدخت؛ جواد شباهنگ؛ عادل بیگ بابایی. "اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب". مجله پژوهش آب در کشاورزی، 32 ،3 ، 1397، 441-457. magiran.com/p1905059
fatemeh abbaspour; hamidreza asghari ; P Rezvani Moghaddam; hamid abbasdokht; javad shabahang; adel baig babaei . "Effect of Biochar and Chemical Fertilizers on Some Soil Properties, Yield and Quality Characteristics of Black Seed (Nigella sativa) under Water Deficit", Journal of Water Research in Agriculture, 32, 3, 2018, 441-457. magiran.com/p1905059
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال