ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی خلعت بری جعفری، صدیقه اعتصامی، (1397). جایگاه تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی ائوسن منطقه آهوان (سمنان)، فصلنامه زمین شناسی ایران، 12(46)، 49-64. magiran.com/p1905102
Khalatbari, Jafari M, Etesami S, (2018). Tectonomagmatic setting of the Eocene volcanic rocks in Ahovan area (Semnan), Iranian Journal of Geology, 12(46), 49-64. magiran.com/p1905102
مرتضی خلعت بری جعفری، صدیقه اعتصامی، جایگاه تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی ائوسن منطقه آهوان (سمنان). فصلنامه زمین شناسی ایران، 1397؛ 12(46): 49-64. magiran.com/p1905102
Khalatbari, Jafari M, Etesami S, Tectonomagmatic setting of the Eocene volcanic rocks in Ahovan area (Semnan), Iranian Journal of Geology, 2018; 12(46): 49-64. magiran.com/p1905102
مرتضی خلعت بری جعفری، صدیقه اعتصامی، "جایگاه تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی ائوسن منطقه آهوان (سمنان)"، فصلنامه زمین شناسی ایران 12، شماره 46 (1397): 49-64. magiran.com/p1905102
Khalatbari, Jafari M, Etesami S, "Tectonomagmatic setting of the Eocene volcanic rocks in Ahovan area (Semnan)", Iranian Journal of Geology 12, no.46 (2018): 49-64. magiran.com/p1905102
مرتضی خلعت بری جعفری، صدیقه اعتصامی، (1397). 'جایگاه تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی ائوسن منطقه آهوان (سمنان)'، فصلنامه زمین شناسی ایران، 12(46)، صص.49-64. magiran.com/p1905102
Khalatbari, Jafari M, Etesami S, (2018). 'Tectonomagmatic setting of the Eocene volcanic rocks in Ahovan area (Semnan)', Iranian Journal of Geology, 12(46), pp.49-64. magiran.com/p1905102
مرتضی خلعت بری جعفری؛ صدیقه اعتصامی. "جایگاه تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی ائوسن منطقه آهوان (سمنان)". فصلنامه زمین شناسی ایران، 12 ،46 ، 1397، 49-64. magiran.com/p1905102
Khalatbari; Jafari M; Etesami S. "Tectonomagmatic setting of the Eocene volcanic rocks in Ahovan area (Semnan)", Iranian Journal of Geology, 12, 46, 2018, 49-64. magiran.com/p1905102
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال