ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه قندهاری زاده ، حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف ، فریبرز باقری، (1397). اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر بهبودی وسواس فکری-عملی و ترس از ارزیابی منفی زنان مبتلا به وسواس شستشو، نشریه روان پرستاری، 6(4)، 27-34. magiran.com/p1905400
Afsaneh Gandaharizadeh , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Fariborz Bagheri, (2018). The effectiveness of psychological well-being treatment on obsessive- compulsive disorder improvement and the fear of negative evaluation of women with washing compulsive, Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 6(4), 27-34. magiran.com/p1905400
افسانه قندهاری زاده ، حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف ، فریبرز باقری، اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر بهبودی وسواس فکری-عملی و ترس از ارزیابی منفی زنان مبتلا به وسواس شستشو. نشریه روان پرستاری، 1397؛ 6(4): 27-34. magiran.com/p1905400
Afsaneh Gandaharizadeh , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Fariborz Bagheri, The effectiveness of psychological well-being treatment on obsessive- compulsive disorder improvement and the fear of negative evaluation of women with washing compulsive, Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 2018; 6(4): 27-34. magiran.com/p1905400
افسانه قندهاری زاده ، حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف ، فریبرز باقری، "اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر بهبودی وسواس فکری-عملی و ترس از ارزیابی منفی زنان مبتلا به وسواس شستشو"، نشریه روان پرستاری 6، شماره 4 (1397): 27-34. magiran.com/p1905400
Afsaneh Gandaharizadeh , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Fariborz Bagheri, " The effectiveness of psychological well-being treatment on obsessive- compulsive disorder improvement and the fear of negative evaluation of women with washing compulsive", Iranian Journal of Psychiatric Nursing 6, no.4 (2018): 27-34. magiran.com/p1905400
افسانه قندهاری زاده ، حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف ، فریبرز باقری، (1397). 'اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر بهبودی وسواس فکری-عملی و ترس از ارزیابی منفی زنان مبتلا به وسواس شستشو'، نشریه روان پرستاری، 6(4)، صص.27-34. magiran.com/p1905400
Afsaneh Gandaharizadeh , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Fariborz Bagheri, (2018). ' The effectiveness of psychological well-being treatment on obsessive- compulsive disorder improvement and the fear of negative evaluation of women with washing compulsive', Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 6(4), pp.27-34. magiran.com/p1905400
افسانه قندهاری زاده ؛ حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف ؛ فریبرز باقری. "اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر بهبودی وسواس فکری-عملی و ترس از ارزیابی منفی زنان مبتلا به وسواس شستشو". نشریه روان پرستاری، 6 ،4 ، 1397، 27-34. magiran.com/p1905400
Afsaneh Gandaharizadeh ; Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf ; Fariborz Bagheri. " The effectiveness of psychological well-being treatment on obsessive- compulsive disorder improvement and the fear of negative evaluation of women with washing compulsive", Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 6, 4, 2018, 27-34. magiran.com/p1905400
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال