ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا کرمیان ، مصطفی اسدبگی، سیامک یاری، (1397). مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra L.) و اثر حفاظتی عصاره برگ بر مسمومیت کلیوی القاء شده با اتانول در موش های صحرایی نر، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26(4)، 1-12. magiran.com/p1905401
Roya Karamian , Mostafa Asadbeigy , Siamak Yari, (2018). Antioxidant Activity of Glycyrrhiza glabra L. Extract and Protective Effect of its Leaf Extract on Ethanol-Induced Nephrotoxicity in Male Rats, Ilam University of Medical Science, 26(4), 1-12. magiran.com/p1905401
رویا کرمیان ، مصطفی اسدبگی، سیامک یاری، مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra L.) و اثر حفاظتی عصاره برگ بر مسمومیت کلیوی القاء شده با اتانول در موش های صحرایی نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1397؛ 26(4): 1-12. magiran.com/p1905401
Roya Karamian , Mostafa Asadbeigy , Siamak Yari, Antioxidant Activity of Glycyrrhiza glabra L. Extract and Protective Effect of its Leaf Extract on Ethanol-Induced Nephrotoxicity in Male Rats, Ilam University of Medical Science, 2018; 26(4): 1-12. magiran.com/p1905401
رویا کرمیان ، مصطفی اسدبگی، سیامک یاری، "مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra L.) و اثر حفاظتی عصاره برگ بر مسمومیت کلیوی القاء شده با اتانول در موش های صحرایی نر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 26، شماره 4 (1397): 1-12. magiran.com/p1905401
Roya Karamian , Mostafa Asadbeigy , Siamak Yari, " Antioxidant Activity of Glycyrrhiza glabra L. Extract and Protective Effect of its Leaf Extract on Ethanol-Induced Nephrotoxicity in Male Rats", Ilam University of Medical Science 26, no.4 (2018): 1-12. magiran.com/p1905401
رویا کرمیان ، مصطفی اسدبگی، سیامک یاری، (1397). 'مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra L.) و اثر حفاظتی عصاره برگ بر مسمومیت کلیوی القاء شده با اتانول در موش های صحرایی نر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26(4)، صص.1-12. magiran.com/p1905401
Roya Karamian , Mostafa Asadbeigy , Siamak Yari, (2018). ' Antioxidant Activity of Glycyrrhiza glabra L. Extract and Protective Effect of its Leaf Extract on Ethanol-Induced Nephrotoxicity in Male Rats', Ilam University of Medical Science, 26(4), pp.1-12. magiran.com/p1905401
رویا کرمیان ؛ مصطفی اسدبگی؛ سیامک یاری. "مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra L.) و اثر حفاظتی عصاره برگ بر مسمومیت کلیوی القاء شده با اتانول در موش های صحرایی نر". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26 ،4 ، 1397، 1-12. magiran.com/p1905401
Roya Karamian ; Mostafa Asadbeigy ; Siamak Yari. " Antioxidant Activity of Glycyrrhiza glabra L. Extract and Protective Effect of its Leaf Extract on Ethanol-Induced Nephrotoxicity in Male Rats", Ilam University of Medical Science, 26, 4, 2018, 1-12. magiran.com/p1905401
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال