ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه سعادتی، پروین گلی زاده، مختار ابراهیمی، (1397). نماد شناسی خورشید در مثنوی، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 7(2)، 95-114. magiran.com/p1905437
AFSANEH SAADATI , Parvin Golizadeh, Mokhtar Ebrahimi, (2018). The Symbol of Sun in Mathnavi , Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 7(2), 95-114. magiran.com/p1905437
افسانه سعادتی، پروین گلی زاده، مختار ابراهیمی، نماد شناسی خورشید در مثنوی. پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 1397؛ 7(2): 95-114. magiran.com/p1905437
AFSANEH SAADATI , Parvin Golizadeh, Mokhtar Ebrahimi, The Symbol of Sun in Mathnavi , Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 2018; 7(2): 95-114. magiran.com/p1905437
افسانه سعادتی، پروین گلی زاده، مختار ابراهیمی، "نماد شناسی خورشید در مثنوی"، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 7، شماره 2 (1397): 95-114. magiran.com/p1905437
AFSANEH SAADATI , Parvin Golizadeh, Mokhtar Ebrahimi, "The Symbol of Sun in Mathnavi ", Journal of Literary Criticism and Rhetoric 7, no.2 (2018): 95-114. magiran.com/p1905437
افسانه سعادتی، پروین گلی زاده، مختار ابراهیمی، (1397). 'نماد شناسی خورشید در مثنوی'، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 7(2)، صص.95-114. magiran.com/p1905437
AFSANEH SAADATI , Parvin Golizadeh, Mokhtar Ebrahimi, (2018). 'The Symbol of Sun in Mathnavi ', Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 7(2), pp.95-114. magiran.com/p1905437
افسانه سعادتی؛ پروین گلی زاده؛ مختار ابراهیمی. "نماد شناسی خورشید در مثنوی". پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 7 ،2 ، 1397، 95-114. magiran.com/p1905437
AFSANEH SAADATI ; Parvin Golizadeh; Mokhtar Ebrahimi. "The Symbol of Sun in Mathnavi ", Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 7, 2, 2018, 95-114. magiran.com/p1905437
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال