ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد یزدان جو ، محمدرضا صالحی مازندرانی، نصراالله امامی، منوچهر تشکری، (1397). آسیب شناسی مباحث علم بیان در کتاب های بلاغت فارسی، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 7(2)، 227-242. magiran.com/p1905448
mohammad yazdanju , Mohammadreza Salehi Mazandarani, Nasrollah Emami, Manouchehr Tashakori, (2018). The Pathology of Eloquence in Persian Rhetorical Books , Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 7(2), 227-242. magiran.com/p1905448
محمد یزدان جو ، محمدرضا صالحی مازندرانی، نصراالله امامی، منوچهر تشکری، آسیب شناسی مباحث علم بیان در کتاب های بلاغت فارسی. پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 1397؛ 7(2): 227-242. magiran.com/p1905448
mohammad yazdanju , Mohammadreza Salehi Mazandarani, Nasrollah Emami, Manouchehr Tashakori, The Pathology of Eloquence in Persian Rhetorical Books , Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 2018; 7(2): 227-242. magiran.com/p1905448
محمد یزدان جو ، محمدرضا صالحی مازندرانی، نصراالله امامی، منوچهر تشکری، "آسیب شناسی مباحث علم بیان در کتاب های بلاغت فارسی"، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 7، شماره 2 (1397): 227-242. magiran.com/p1905448
mohammad yazdanju , Mohammadreza Salehi Mazandarani, Nasrollah Emami, Manouchehr Tashakori, "The Pathology of Eloquence in Persian Rhetorical Books ", Journal of Literary Criticism and Rhetoric 7, no.2 (2018): 227-242. magiran.com/p1905448
محمد یزدان جو ، محمدرضا صالحی مازندرانی، نصراالله امامی، منوچهر تشکری، (1397). 'آسیب شناسی مباحث علم بیان در کتاب های بلاغت فارسی'، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 7(2)، صص.227-242. magiran.com/p1905448
mohammad yazdanju , Mohammadreza Salehi Mazandarani, Nasrollah Emami, Manouchehr Tashakori, (2018). 'The Pathology of Eloquence in Persian Rhetorical Books ', Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 7(2), pp.227-242. magiran.com/p1905448
محمد یزدان جو ؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصراالله امامی؛ منوچهر تشکری. "آسیب شناسی مباحث علم بیان در کتاب های بلاغت فارسی". پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 7 ،2 ، 1397، 227-242. magiran.com/p1905448
mohammad yazdanju ; Mohammadreza Salehi Mazandarani; Nasrollah Emami; Manouchehr Tashakori. "The Pathology of Eloquence in Persian Rhetorical Books ", Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 7, 2, 2018, 227-242. magiran.com/p1905448
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال