ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساسان قبادیان، بیتا آیتی، ندا سلطانی، حسین گنجی دوست ، (1397). بهینه سازی رشد و کیفیت بیومس ریزجلبک اسپیرولینا با تغییر رقت محیط کشت و استفاده از سیکل هوادهی، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 9(3)، 385-393. magiran.com/p1905584
S. Ghobadian , H. Ganjidoust , B. Ayati , N. Soltani, (2018). The Growth and Quality Optimization of Spirulina Biomass by Changing the Dilution of Medium and Using the Aeration Cycle, Modares Journal of Biotechnology, 9(3), 385-393. magiran.com/p1905584
ساسان قبادیان، بیتا آیتی، ندا سلطانی، حسین گنجی دوست ، بهینه سازی رشد و کیفیت بیومس ریزجلبک اسپیرولینا با تغییر رقت محیط کشت و استفاده از سیکل هوادهی. نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 1397؛ 9(3): 385-393. magiran.com/p1905584
S. Ghobadian , H. Ganjidoust , B. Ayati , N. Soltani, The Growth and Quality Optimization of Spirulina Biomass by Changing the Dilution of Medium and Using the Aeration Cycle, Modares Journal of Biotechnology, 2018; 9(3): 385-393. magiran.com/p1905584
ساسان قبادیان، بیتا آیتی، ندا سلطانی، حسین گنجی دوست ، "بهینه سازی رشد و کیفیت بیومس ریزجلبک اسپیرولینا با تغییر رقت محیط کشت و استفاده از سیکل هوادهی"، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 9، شماره 3 (1397): 385-393. magiran.com/p1905584
S. Ghobadian , H. Ganjidoust , B. Ayati , N. Soltani, " The Growth and Quality Optimization of Spirulina Biomass by Changing the Dilution of Medium and Using the Aeration Cycle", Modares Journal of Biotechnology 9, no.3 (2018): 385-393. magiran.com/p1905584
ساسان قبادیان، بیتا آیتی، ندا سلطانی، حسین گنجی دوست ، (1397). 'بهینه سازی رشد و کیفیت بیومس ریزجلبک اسپیرولینا با تغییر رقت محیط کشت و استفاده از سیکل هوادهی'، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 9(3)، صص.385-393. magiran.com/p1905584
S. Ghobadian , H. Ganjidoust , B. Ayati , N. Soltani, (2018). ' The Growth and Quality Optimization of Spirulina Biomass by Changing the Dilution of Medium and Using the Aeration Cycle', Modares Journal of Biotechnology, 9(3), pp.385-393. magiran.com/p1905584
ساسان قبادیان؛ بیتا آیتی؛ ندا سلطانی؛ حسین گنجی دوست . "بهینه سازی رشد و کیفیت بیومس ریزجلبک اسپیرولینا با تغییر رقت محیط کشت و استفاده از سیکل هوادهی". نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 9 ،3 ، 1397، 385-393. magiran.com/p1905584
S. Ghobadian ; H. Ganjidoust ; B. Ayati ; N. Soltani. " The Growth and Quality Optimization of Spirulina Biomass by Changing the Dilution of Medium and Using the Aeration Cycle", Modares Journal of Biotechnology, 9, 3, 2018, 385-393. magiran.com/p1905584
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال